2015-05-05

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - modernizacja stolarki okiennej

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stolarki okiennej w budynku Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zlokalizowanego w Gliwicach przy ul.Wincentego  Pola 16.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu zamieszczone są w załączniku: siwp.pdf

Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości co najmniej: 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wysokość (kwota) zabezpieczenia dobrego wykonania przedmiotu zamówienia powinna być uwidoczniona w ofercie  Oferenta.

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie później niż do 30.09.2015 r. 

Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnastu tysięcy złotych).

Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu winne one być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego nr 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984 z dopiskiem „Przetarg” na dwa dni robocze przed upływem terminu  złożenia oferty, w przypadku wnoszenia wadium niepieniężnego oryginał dokumentu dołączony musi być do oferty,

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

Warunki uczestnictwa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia następujące warunki:

  • dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu umowy.
  • jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)
  • personel Oferenta posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  • Oferent przedstawił referencje odnośnie dwóch realizacji modernizacji stolarki okiennej PVC w budynkach biurowych w podobnej powierzchni wymienianej stolarki okiennej (minimum 400 m2 zaszklenia), wykonanych w ostatnich pięciu latach lub gdy okres prowadzenia tego typu działalności przez oferenta jest krótszy, w okresie od rejestracji tej działalności do chwili złożenia oferty.
  • Uprzednio dokonał weryfikacji pomiarów i zapoznał się ze stanem stolarki okiennej Zamawiającego.

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć do dnia 18 maja 2015 rdo godz. 09:30 w jednym egzemplarzu w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona, oraz  jego terminu.

Posiedzenie Komisji Przetargowej Zamawiającego odbędzie się w dniu 18 maja 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16 w sali nr 110.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród spełniających wszystkie warunki ofert stosownie do niżej podanych kryteriów wyboru.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

  • 80 % cena,
  • 20 % czasookres realizacji.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Do pobrania: siwp.pdf

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.