2016-04-22

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi projektowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach”

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  Sp. z o.o. w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonego na usługi projektowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach” wg „Regulaminu zakupów i usług GAPR”. 

Przetarg odbędzie się dnia 16 maja 2016 r. o godzinie 10.00 w jej siedzibie. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami, wpłacenie wadium  do dnia 16 maja 2016r. do godziny 9.30 w siedzibie GAPR.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, wysokość wadium oraz opis przedmiotu zamówienia  zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”. 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargów 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.