2017-02-10

Ogłoszenie o naborze do projektu

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.(Beneficjent) ogłasza nabór uczestników do projektu „Moja firma – moja niezależność”, który będzie prowadzony w terminie od 20 lutego 2017 r. do 3 marca 2017 r. 

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie wszystkie warunki:

  • osoby po 30 roku życia,
  • zamieszkujące na terenie woj. śląskiego,
  • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
  • nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
  • należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

        - osoby powyżej 50 roku życia;
        - kobiety;
        - osoby niepełnosprawne;
        - osoby długotrwale bezrobotne;
        - osoby o niskich kwalifikacjach.

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 38 osób: min.20 kobiet i maks. 18 mężczyzn.

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami jest dostępny w Biurze Projektu i siedzibie Beneficjenta w Gliwicach oraz na stronie internetowej www.gapr.pl .

Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Bardzo prosimy o  dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji. Informujemy, iż nie później niż do momentu zakończenia rekrutacji do projektu, Beneficjent upubliczni na swojej stronie internetowej „Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości”, zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Osoby ubiegające się o udział w projekcie powinny złożyć Formularz rekrutacyjny zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w terminie od 20 lutego 2017 r. do 3 marca 2017 r. w wybrany sposób:

1. w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat/ka do projektu „Moja firma- moja niezależność”:

  • osobiście [1] (lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego):

w Biurze Projektu w Gliwicach (adres: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, Budynek nr 4, pokój 101) w dni robocze,w godz. 8:00 – 15:00 

  • lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej [2] ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem [3] na adres Biura Projektu:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, Budynek nr 4, pokój 101 

2. lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres dotacje@gapr.pl [4]

Ogłoszenie o naborze w wersji Word lub Pdf 

 

Dokumenty rekrutacyjne w wersji Word:

Regulamin rekrutacji z dnia 09.02.2017

Załącznik 1 formularz rekrutacyjny (jedyny dokument składany w ramach rekrutacji)

Załącznik 2 Karta oceny formalnej

Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej 

Załącznik 4 Karta oceny rozmowy

Załącznik 5 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych

Załącznik 6 Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wspracia (brak możliwości złożenia firmy w tych sektorach) 

Komplet dokumentacji w wersji Word

 

Dokumenty rekrutacyjne w wersji pdf:

Regulamin rekrutacji z dnia 09.02.2017

Załącznik 1 formularz rekrutacyjny (jedyny dokument składany w ramach rekrutacji)

Załącznik 2 karta oceny formalnej

Załącznik 3 karta oceny merytorycznej

Załącznik 4 karta oceny rozmowy

Załącznik 5 formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych

załącznik 6 Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się otrzymania wspracia (brak możliwości złożenia firmy w tych sektorach)

Komplet dokumentacji w wersji pdf [1] Datą złożenia Formularza jest data odbioru osobistego/przez pełnomocnika, potwierdzona podpisem pracownika Beneficjenta

[2] Datą złożenia Formularza jest data nadania, tj. data stempla pocztowego

[3] Datą złożenia Formularza jest data otrzymania/wpływu

[4] Datą złożenia Formularza jest data wpływu na adres e-mail Biura Projektu

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.