2014-10-13

Zaproszenie do przetargu ustnego nieograniczonego

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 , tel.(32)339110, fax (32)3393117; ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.


W skład mienia objętego przetargiem wchodzi  nieruchomość położona w Gliwicach, Obręb „Nowe Gliwice”, złożona z działki o numerze 14/50 i powierzchni 0,3815 hektara, ujawniona w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00052624/6, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Nieruchomość ta stanowi własność Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach na podstawie aktu notarialnego z dnia 08 grudnia 2009 roku. Prawo własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w Księdze Wieczystej  zostało ujawnione.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie i realizację przedsięwzięć nowych technologii.

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.

Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto / m kw.

Ilość postąpień – minimum jedno

Cena wywoławcza: 1m kw. nieruchomości netto 165,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych  00/100 groszy), 1m kw.  nieruchomości brutto 202,95 zł (słownie: dwieście dwa  złote  95/100 groszy).

Cena netto całej nieruchomości o numerze 14/50 – 629.475,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i zero groszy) -cena wywoławcza całej nieruchomości.

Cena brutto całej nieruchomości o numerze 14/50 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 774.254,25 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia pięć  groszy) - cena wywoławcza całej nieruchomości

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia  tysięcy złotych 00/100 groszy) płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o.  w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) w terminie do dnia 31 października 2014r. do godz. 9:30.

Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się dnia 31 października 2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o.  w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami  do dnia 31 października  2014r. do godziny 9.30 w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 8.00 – 15.00, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku; od dnia 16 października  2014r. do dnia 30 października  2014r.od godz. 8:00 do 15:00.

Cena specyfikacji wynosi 200 zł plus 23 % podatku VAT (słownie: dwieście złotych 00/100 groszy plus 23% podatku VAT), płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o.  w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.