2014-12-12

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Katowicach, obręb: 0002, Dz. Bogucice-Zawodzie, złożona z działek o numerach: 65/6, 65/8 o powierzchniach odpowiednio: 0,1022 i 0,0087, w sumie 0,1109 hektara, sprzedawane łącznie z budynkiem biurowym (o powierzchni użytkowej wynoszącej 1340,33 m2). Działki ujawnione zostały w Księdze Wieczystej o numerze KA1K/00032900/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomości te stanowią własność Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w Gliwicach. Prawo własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w Księdze Wieczystej zostało ujawnione.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej.

Minimalne postąpienie wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Ilość postąpień – minimum jedno.

Cena wywoławcza netto wynosi 4 500 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 groszy) płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) w terminie do dnia 27 stycznia 2015 r. włącznie.

Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się dnia 28 stycznia 2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie organizatora przetargu – Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w Gliwicach pokój 110 ( pierwsze piętro) przy ul. Wincentego Pola 16 w Gliwicach.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 28 stycznia 2015 r. do godziny 9.30 w siedzibie organizatora przetargu. Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, z którą należy się zapoznać na stronie Internetowej Sprzedającego pod adresem www.gapr.pl od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Ustnego pdf

Załącznik nr 1 Księga Wieczysta.pdf

Załacznik nr 2 Uchwała Rady Miasta Katowice.pdf

Załącznik nr 3.pdf

Załącznik nr 4/5 pdf

Załącznik nr 6 pdf

Załącznik nr 7 pdf

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.