2015-02-18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach,ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice (Zamawiający) ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się wg regulaminu zakupu towarów i usług Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest - Modernizacja istniejącego systemu izolacji przeciwwilgotnościowej Budynku 3 – „Cechownia” Centrum Edukacji i Biznesu GAPR Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, wpłacenie wadium w terminie do 5 marca 2015 r. w wysokości 10 000,00 zł  (dziesięć tysięcy złotych), zapoznanie się z przedmiotem zamówienia przez udział w wizytacji placu budowy oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami  do dnia 6 marca 2015 r. do godziny 9:30 w siedzibie  Zamawiającego.

Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości co najmniej: 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wysokość (kwota) zabezpieczenia dobrego wykonania przedmiotu zamówienia powinna być uwidocznione w ofercie handlowej Oferenta.

               

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia  - do 4 (czterech) miesięcy od daty podpisania Umowy (krótszy czas realizacji nie jest kryterium wyboru).

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis zadania zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie Zamawiającego  w godz. 8.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Cena specyfikacji wynosi 200 zł plus 23 % podatku VAT (słownie: dwieście złotych 00/100 groszy) plus 23 % podatku VAT ), płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o.  w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w  wysokości 10 % ceny oferty,

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do 6 marca 2015r.  do godz. 09:30 w dwóch egzemplarzach w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona oraz  jego terminu.

 

Posiedzenie Komisji Przetargowej Zamawiającego odbędzie się w dniu 6 marca 2015r. o godz. 10:00 w siedzibie  GAPR Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. W. Pola 16 w sali nr 110.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.        

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.