2015-03-25

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - modernizacja stolarki okiennej

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  Sp. z o.o. w Gliwicach, 

ul. Wincentego Pola16, 44-100 Gliwice (Zamawiający) ogłasza przetarg nieograniczony wg regulaminu zakupu towarów i usług  Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stolarki okiennej w budynku Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i  Rozwoju Sp. z o.o. zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Wincentego  Pola 16.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu zamieszczone są na stronie Internetowej Zamawiającego www.gapr.pl (załącznik: siwp.pdf).

Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości co najmniej: 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wysokość (kwota) zabezpieczenia dobrego wykonania przedmiotu zamówienia powinna być uwidocznione w ofercie  Oferenta.

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia w okresie 4 miesiące od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.08.2015 r.

Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 25.000,00 zł (słownie: dwudziesty pięciu  tysięcy złotych).

 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu winne one być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego nr 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984 z dopiskiem „Przetarg” na dwa dni robocze przed upływem terminu  złożenia oferty, w przypadku wnoszenia wadium niepieniężnego oryginał dołączony musi być do oferty,

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w  wysokości 10 % ceny oferty,

3) zawarcie umowy w stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Warunki uczestnictwa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:

  • wniesienia wadium,
  • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; są w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu umowy.
  • posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  500.000,00. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)
  • posiadania uprawnień przez personel Oferenta do wykonywania określonej działalności lub czynności, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  • wymaga się aby Oferent zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu jak też dokonał weryfikacji obmiarów okien.
  • wymaga się, aby Oferent przedstawił  referencje trzech realizacji wymiany stolarki PVC w budynkach biurowych w trakcie użytkowania o podobnej powierzchni wymienianej stolarki okiennej (minimum 400 m2 zaszklenia), wykonanych w ostatnich pięciu latach lub gdy okres prowadzenia tego typu działalności przez Oferenta jest krótszy, w okresie od rejestracji tej działalności do chwili złożenia oferty

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć do dnia 20 kwietnia  2015r.  do godz. 09:30 w jednym egzemplarzu w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona, oraz  jego terminu.

Posiedzenie Komisji Przetargowej  odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015r. o godz. 10:00 w siedzibie  Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju  Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16 w sali nr 110.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród  ważnych ofert na podstawie najniższej ceny.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Do pobrania: siwp.pdf

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.