Aktualności

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MFII/2600/17/W

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MFII/2600/17/W w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność II".

Wybrane oferty:
Część 1: BMD Marcin Drej, data wpłynięcia oferty: 21.11.2017 r., cena: 44,00 zł/godz.
Część 2: AMG Anna Garbat, data wpłynięcia oferty: 21.11.2017 r., cena: 69,00 zł/godz.
Część 3: BMD Marcin Drej, data wpłynięcia oferty: 21.11.2017 r., cena: 46,00 zł/godz.

Konferencja ROBOTY MEDYCZNE 2017

Zapraszamy 8-9 grudnia 2017 do Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu na konferencję ROBOTY MEDYCZNE 2017

W ramach konferencji zapraszamy również serdecznie na warsztaty regionalne dotyczące wykorzystania kluczowych technologii wspomagających w medycynie, realizowanych w ramach projektu KETGATE - ekosystem umożliwiający dostęp do infrastruktury i usług dedykowanych MŚP wykorzystujących kluczowe technologie wspomagające (KET).

Wstęp wolny – prosimy o przesłanie potwierdzenia przybycia na adres: medsilesia@gapr.pl

Program konferencji

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie".

 

 

Znamy najbardziej innowacyjne firmy w regionie - Gala rozdania nagród Innowator Śląska 2016 już za nami!

W dniu 17 listopada 2017 r. w Gliwicach, podczas II Festiwalu Innowacji i Technologii, odbyła się uroczysta gala rozdania nagród w konkursie „Innowator Śląska 2016”, połączona z panelem dyskusyjnym „Innowacje – Startupy – Rozwój – Finansowanie”. Oba wydarzenia zostały zorganizowane i sfinansowane z projektu Enterprise Europe Network w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME, jak również ze środków własnych GAPR sp. z o.o.

Nabór do projektu

Informujemy, że z dniem 20 listopada 2017 r. uruchomiliśmy nabór do projektu "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" w Punkcie Obsługi Klienta w Gliwicach. Więcej informacji i dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej projektu pod adresem: www.psf.gapr.pl.

Ruszył nabór do projektu scale-up !

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach  ogłasza nabór firm zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnych usług wspierających wejście firmy na rynki zagraniczne: szkolenia, coaching, mentoring oraz możliwość dofinansowania udziału w zagranicznej konferencji/targach w 2018 roku.

 

 2014-10-15

Przygotowanie i publikacja ogłoszenia/reklamy.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu systemowego PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”, realizowanego w ramach Działania 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w trybie zapytania o cenę .

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA

Przygotowanie i publikacja ogłoszenia/reklamy.

WARUNKI TECHNICZNE:

1.Wymiary ogłoszenia:  ok. 249mm x 184mm, 1/2 strony, ok. 24 modułów
2.Zasięg: cała Polska
3.Średni nakład gazety: pow. 100 tys. egzemplarzy
4.Ilość ogłoszeń: 2 emisje
5.Terminy publikacji: 3 i 17 listopada 2014
6.Zapytanie dotyczy wydania prasowego.
7.Zapytanie dotyczy prasy opiniotwórczej i ekonomicznej, ogłoszenie/reklama na stronach biznesowych.

II. KRYTERIUM WYBORU OFERT
Oferty oceniane będą pod względem całkowitej wartości brutto oferty (waga 100 %):
Największą ilość punktów, równą procentowemu udziałowi wynoszącemu 100 uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniej punktów.

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
2.Oferta powinna zawierać minimum:
a.Nazwę i siedzibę  oraz własnoręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta.
b.Datę sporządzenia oferty.
c.Sumaryczną wartość brutto oferty.
d.Wskazanie nazwy gazety 
e.Wskazanie możliwych terminów emisji.
3.Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

IV.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Oferty należy składać pisemnie do 20.10.2014r. do godz. 15:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: milnicka@gapr.pl lub osobiście/pocztą na adres Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. 
2.O ważności oferty decyduje data wpłynięcia dokumentów do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. 
3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V.WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM

1.Oferent posiadać musi udokumentowaną niezbędną wiedzę, szerokie doświadczenie oraz możliwości techniczne i organizacyjne w zakresie, którego dotyczy niniejsza usługa.
2.Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3.Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.Oferent złoży kompletną i poprawnie sporządzoną ofertę.

VI.KRYTERIA ODRZUCENIA OFERTY

1.Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
a.Jej treść nie odpowiada treści warunków określonych w zapytaniu ofertowym,
b.Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c.Wykonawca w terminie 2 dni roboczych (decyduje data wpływu do Zamawiającego) od dnia doręczenia wezwania wystosowanego przez Zamawiającego, nie złoży dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń, a także nie poprawi oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, lub też omyłki polegającej na niezgodności oferty z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

VII.DODATKOWE INFORMACJE

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia na niepełny zakres przedmiotu objętego niniejszym zapytaniem.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty, bez podania przyczyny.
3.W sytuacji, gdy wszystkie złożone oferty spełniające formalne kryteria będą przekraczały wielkość budżetu, którym dysponuje Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający w ramach tego samego postępowania dopuszcza możliwość negocjacji z Wykonawcą, który uzyskał najwyższą ocenę złożonej oferty.
4.Zamawiający dopuszcza wybór więcej niż jednej oferty do wysokości założonego budżetu.
5.Wykonawca nie przewiduje podpisania z Zamawiającym umowy.
6.W zakresie realizacji  w/w usługi nie obowiązują przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560).

Osoba do kontaktów:
Magdalena Ilnicka-Majchrzak, tel. 32 339 31 66, e-mail:  milnicka@gapr.pl

Zapraszamy do składania ofert

Pliki do pobrania:

zapytanie ofertowe pdf

formularz ofertowy doc

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.