Aktualności

Zapytanie ofertowe ofert na usługę publikacji ogłoszenia dotyczącego realizacji projektu CE1063 SMART_watch

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę publikacji ogłoszenia dotyczącego realizacji projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Europa Centralna (Interreg Central Europe).

Zapytanie ofertowe 

Wywiady w ramach projektu ProVaHealth

Zapraszamy do udziału w wywiadach w ramach projektu ProVaHealth dotyczących komercjalizacji innowacji. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o., jako koordynator Klastra MedSilesia, realizuje ten projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, program Interreg Region Morza Bałtyckiego.

LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność II”

Zapraszamy do zapoznania się z listą biznesplanów, rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność II".

Lista Biznesplanów 

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 22 lutego 2018r. oddział Funduszu Pożyczkowego jest nieczynny.

Przepraszamy za utrudnienia.

RODO-Przygotuj się na zmiany! Spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. serdecznie zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne poświęcone zagrożeniom i wyzwaniom jakie niosą za sobą nowe regulacje prawne w ochronie danych osobowych.

Spotkanie, odbędzie się 28.02.2018r. w godz. 9.00 – 12:00 w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, Gliwice, ul. Bojkowska 37.

Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Do dużych, średnich oraz małych firm, wraz z początkiem roku dołączyli mikroprzedsiębiorcy! Tym samym w lutym po raz pierwszy wszyscy czynni podatnicy podatku VAT prześlą do administracji skarbowej JPK_VAT. Ostatnią grupą objętą obowiązkiem wysyłania pliku są mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy zatrudniające do 10 osób (i osiągające do 2 mln euro obrotów), które składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, także jednoosobowe działalności gospodarcze.

 2014-10-15

Przygotowanie i publikacja ogłoszenia/reklamy.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu systemowego PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”, realizowanego w ramach Działania 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w trybie zapytania o cenę .

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA

Przygotowanie i publikacja ogłoszenia/reklamy.

WARUNKI TECHNICZNE:

1.Wymiary ogłoszenia:  ok. 249mm x 184mm, 1/2 strony, ok. 24 modułów
2.Zasięg: cała Polska
3.Średni nakład gazety: pow. 100 tys. egzemplarzy
4.Ilość ogłoszeń: 2 emisje
5.Terminy publikacji: 3 i 17 listopada 2014
6.Zapytanie dotyczy wydania prasowego.
7.Zapytanie dotyczy prasy opiniotwórczej i ekonomicznej, ogłoszenie/reklama na stronach biznesowych.

II. KRYTERIUM WYBORU OFERT
Oferty oceniane będą pod względem całkowitej wartości brutto oferty (waga 100 %):
Największą ilość punktów, równą procentowemu udziałowi wynoszącemu 100 uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniej punktów.

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
2.Oferta powinna zawierać minimum:
a.Nazwę i siedzibę  oraz własnoręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta.
b.Datę sporządzenia oferty.
c.Sumaryczną wartość brutto oferty.
d.Wskazanie nazwy gazety 
e.Wskazanie możliwych terminów emisji.
3.Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

IV.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Oferty należy składać pisemnie do 20.10.2014r. do godz. 15:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: milnicka@gapr.pl lub osobiście/pocztą na adres Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. 
2.O ważności oferty decyduje data wpłynięcia dokumentów do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. 
3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V.WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM

1.Oferent posiadać musi udokumentowaną niezbędną wiedzę, szerokie doświadczenie oraz możliwości techniczne i organizacyjne w zakresie, którego dotyczy niniejsza usługa.
2.Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3.Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.Oferent złoży kompletną i poprawnie sporządzoną ofertę.

VI.KRYTERIA ODRZUCENIA OFERTY

1.Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
a.Jej treść nie odpowiada treści warunków określonych w zapytaniu ofertowym,
b.Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c.Wykonawca w terminie 2 dni roboczych (decyduje data wpływu do Zamawiającego) od dnia doręczenia wezwania wystosowanego przez Zamawiającego, nie złoży dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń, a także nie poprawi oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, lub też omyłki polegającej na niezgodności oferty z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

VII.DODATKOWE INFORMACJE

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia na niepełny zakres przedmiotu objętego niniejszym zapytaniem.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty, bez podania przyczyny.
3.W sytuacji, gdy wszystkie złożone oferty spełniające formalne kryteria będą przekraczały wielkość budżetu, którym dysponuje Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający w ramach tego samego postępowania dopuszcza możliwość negocjacji z Wykonawcą, który uzyskał najwyższą ocenę złożonej oferty.
4.Zamawiający dopuszcza wybór więcej niż jednej oferty do wysokości założonego budżetu.
5.Wykonawca nie przewiduje podpisania z Zamawiającym umowy.
6.W zakresie realizacji  w/w usługi nie obowiązują przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560).

Osoba do kontaktów:
Magdalena Ilnicka-Majchrzak, tel. 32 339 31 66, e-mail:  milnicka@gapr.pl

Zapraszamy do składania ofert

Pliki do pobrania:

zapytanie ofertowe pdf

formularz ofertowy doc

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.