GAPR


nadzoryNADZORY

 
 • kompleksowa obsługa Inwestora od rejestracji firmy do dopuszczenia do użytkowania siedziby;

 • merytoryczne doradztwo na różnym etapie realizacji projektu inwestycyjnego

 • pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego;

 • pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 

INWESTOR ZASTĘPCZY: GAPR sp. z o.o. jest przygotowany do pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji kubaturowych i liniowych jako jednostka organizacyjna działająca odpłatnie w imieniu zamawiającego i odpowiedzialna przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym zamawiającego.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:
Pracownicy i współpracownicy GAPR sp. z o.o. posiadają w swoich kompetencjach wykonanie wszelkich zadań związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W tym m.in.:

 • kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne;
 • kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie;
 • współpraca z projektantem – kwalifikowanie nadzorów autorskich do zapłaty;
 • przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu budowy (ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07. 1994 r.);
 • egzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego;
 • wiele innych niezbędnych czynności, które ułatwią prowadzenie inwestycji, zaoszczędzą czas i zminimalizują ryzyko popełnienia błędów wynikających z braku doświadczenia.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE:

 • budynek biurowy wraz z częścią produkcyjną i hangarem badawczo - rozwojowym dla firmy Flytronic sp. z o.o.
 • budynek biurowy „Nowy Inkubator Nowych Gliwic”,
 • budynek biurowy dla firmy „Infinite Dreams”,
 • rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie terenów poprzemysłowych na obszarze Nowe Gliwice,
 • uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Drutu.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.