GAPR

„DORADZTWO KSI KSU DLA INNOWACYJNYCH”

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy zostaną objęci wsparciem w procesie wprowadzania innowacji do praktyk ich działalności gospodarczej poprzez zapewnienie im dostępu do wystandaryzowanej, wysokiej jakości usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym świadczonej przez podmioty należące do Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług (KSI KSU).

Projekt systemowy PARP finansowany w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekt realizowany jest w okresie od września 2013r. do czerwca 2015r.

Korzyści wynikające z udziału w projekcie:

 • dostęp do wysokiej jakości usług doradczych w zakresie Audytu Innowacyjności – obejmującego ocenę potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorcę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem;

 • dostęp do wysokiej jakości usług doradczych we wdrożeniu innowacji służącej rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem;

 • nawiązanie kontaktu z Konsultantami KSI KSU i Ekspertami posiadającymi określoną specjalizację branżową lub biznesową;

 • możliwość uzyskania wsparcia na usługi doradcze nawet do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel.

Wielkość wsparcia na usługi proinnowacyjne w części obejmującej:

 1. audyt innowacyjności wynosi do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel, jeżeli na rzecz przedsiębiorcy zostanie wyświadczony audyt innowacyjności oraz doradztwo we wdrożeniu innowacji;
 2. audyt innowacyjności wynosi do 90% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel, jeżeli na rzecz przedsiębiorcy zostanie wyświadczony jedynie audyt innowacyjności;
 3. doradztwo we wdrożeniu innowacji mającej postać rozwiązania technologicznego opracowanego wyłącznie na potrzeby danego przedsiębiorcy przez inny podmiot, w szczególności jednostkę naukową, w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki, wynosi do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel;
 4. doradztwo we wdrożeniu innowacji mającej postać gotowego rozwiązania technologicznego, w szczególności mającego postać maszyny lub urządzenia, jeżeli to rozwiązanie technologiczne, lub prawo do jego wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej zostały nabyte przez przedsiębiorcę od innego podmiotu niż jednostka naukowa, wynosi do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel.

Do Projektu Systemowego mogą zgłosić swój udział przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące kryteria:

 1. mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. są mikroprzedsięborcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008,

 3. nie są w stanie upadłości lub likwidacji,

 4. nie przekroczyli progu dopuszczalnej pomocy publicznej wg zasady de minimis w kolejnych trzech latach budżetowych,

 5. nie korzystają z innej pomocy publicznej w ramach dofinansowania kosztów tych samych usług doradczych proinnowacyjnych świadczonych w ramach Projektu Systemowego,

 6. ich działalność wg PKD nie jest wykluczona z możliwości udzielenia pomocy de minimis w projekcie finansowanym w ramach działania POIG wg „Opracowania dotyczącego rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej”

 7. zgłaszają potrzeby związane z planowanym zakresem usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym świadczonej w ramach Projektu Systemowego – wypełniając formularz zgłoszeniowy do Projektu.

 Więcej informacji na stronie www.ksi.gapr.pl

Pobierz pliki:

formularz zgłoszeniowy

regulamin udzialu w projekcie

 

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.