GAPR

Przetarg na usługi projektowe - Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o.o. ogłasza postępowanie przetargowe dotyczące usług projektowych.

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16
tel. (+48 32) 339 31 10, fax (+48 32) 339 31 17 ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Katowicach, obręb: 0002, Dz. Bogucice-Zawodzie, złożona z działek o numerach: 65/6, 65/8 o powierzchniach odpowiednio: 0,1022 i 0,0087 ha, w sumie 0,1109 hektara, sprzedawane łącznie z budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej wynoszącej 1340,33 m2. Działki ujawnione zostały w Księdze Wieczystej o numerze KA1K/00032900/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomości te stanowią własność Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w Gliwicach. Prawo własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju  sp. z o. o. w Księdze Wieczystej zostało ujawnione. 

Szczegóły w załączniku 

Zaproszenie do przetargu ustnego mającego na celu sprzedaż nieruchomości

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 , tel.(32)339110, fax (32)3393117, ogłasza przetarg ustny mający na celu sprzedaż  nieruchomości.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi  nieruchomość położona w Gliwicach, Obręb „Centrum”, złożona z działek o numerach 35/9 - niezabudowana i powierzchni 0,0369 ha, 36/1- zabudowana o powierzchni 0,0708 ha 37/4- zabudowana o powierzchni 0,0003 ha, sprzedawanych łącznie.

Szczegóły w załaczniku

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie modernizacji istniejącego systemu izolacji przeciwwilgociowej budynku

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach (44-100), z siedzibą przy ul. Wincentego Pola 16, ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie „Modernizacji istniejącego systemu izolacji przeciwwilgociowej Budynku 3 „Cechownia” – etap III” 

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  Sp. z o.o. w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 zaprasza do udziału w przetargu ustny ograniczony mający na celu sprzedaż nieruchomości.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach, obręb "Nowe Gliwice" złożona z następujących działek:

 • działka o numerze 14/66,
 • działka o numerze 14/67
 • działka o numerze 14/68

- sprzedawanych łącznie.

Szczegóły w załączniku.

Komunikat 1 - dot. przetargu działek o numerze 35/1 (niezabudowanej) i powierzchni 0,0279 hektara oraz działki o numerze 35/2 (zabudowanej) i powierzchni 0,0429 ha,

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 , tel.(32)339110, fax (32)3393117; związku z ogłoszeniem  o przetargu ustnego  mającym na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej a to nieruchomość położonej w Gliwicach, Obręb „Centrum”, złożonej z działek o numerze 35/1 (niezabudowanej) i powierzchni 0,0279 hektara oraz działki o numerze 35/2  (zabudowanej) i powierzchni 0,0429 ha, sprzedawanych łącznie informuje, iż poniży ustęp z ogłoszenia  zostaje wykreślony w całości:

Cena brutto całej nieruchomości o numerze 35/1 i 35/2 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 500 733,00zł (słownie: pięćset tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote i zero groszy) - cena wywoławcza całej nieruchomości”

Zaproszenie do przetargu ustnego

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 , tel.(32)339110, fax (32)3393117; ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego  mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

Komunikat 5 dot. przetargu nieograniczonego na usługi projektowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach”

Zamawiający, informuje, iż w dniu 6 czerwca 2016r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Komunikat 4 dot. przetargu nieograniczonego na usługi projektowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach”

Zamawiający, informuje, iż załącznik 3 do SIWP zatytułowany „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu „  zostaje wycofany jako, że informacje w nim zawarte są uszczegółowione w dalszych załącznikach i nie zachodzi konieczność ich powtarzania.

Komunikat 3 dot. przetargu nieograniczonego na usługi projektowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach”

Zamawiający, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi projektowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach” wg  Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu, 27 maja 2016r. Termin przetargu - otwarcia ofert 3 czerwca 2016r. Wadium – 30 000 zł. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

Komunikat 2 dot. przetargu nieograniczonego na usługi projektowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach”

Zamawiający informuje jako, że złożone w przetargu niegraniczonym oferty na wykonanie ww.  dokumentacji przekraczają znacznie wysokość zaplanowanych na ten cel środków Zamawiający unieważnia ww. przetarg.

KOMUNIKAT 1 dot. przetargu nieograniczonym na usługi projektowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach”

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak niżej.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi projektowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach”

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  Sp. z o.o. w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonego na usługi projektowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach” wg „Regulaminu zakupów i usług GAPR”. 

Przetarg odbędzie się dnia 16 maja 2016 r. o godzinie 10.00 w jej siedzibie. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami, wpłacenie wadium  do dnia 16 maja 2016r. do godziny 9.30 w siedzibie GAPR.

KOMUNIKAT 2 DO PRZETARGU NA WYKONANIE MODERNIZACJI SYSTEMU IZOLACJI PRZECIWWILGOTNOŚCIOWEJ

Jeden z oferentów zadał pytanie (w skrócie) – czy Zamawiający dopuszcza w tym przetargu tj. dla modernizacji systemu izolacji przeciwwilgociowej Budynku 3 „Cechowni” – Etap 2 Centrum Edukacji i Biznesu GAPR przy ul. Bojkowskiej 37 - zastosowanie „technologii Iniekcji Krystalicznej opatentowanej przez dr inż. Wojciecha Nawrota”.

Odpowiedź Zamawiającego na to pytanie jest następująca:

Nie, jako, że stosownie do obowiązującej w tym przetargu SIWP oferent zobowiązany jest do:

 1. Punkt 6. Warunki uczestnictwa w przetargu, tiret 5 „Oferent zobowiązany jest sporządzić ofertę zgodnie z treścią niniejszej SIWP”
 2. Punkt 2. Określenie przedmiotu zamówienia,

„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji istniejącego  systemu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów Budynku 3 – „Cechownia” – Etap II Centrum Edukacji i Biznesu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37 - w zakresie wskazanym na rzucie piwnicy ww. budynku - poprzez wykonanie:

 • pionowej izolacji przeciwwilgociowej,
 • poziomej izolacji przeciwwilgociowej  metodą krzemianowej  iniekcji ciśnieniowej 

poprzedzaną:

 • osuszeniem zawilgocenia metodą termo-mikrofalową
 • usunięcie porażenia mikologicznego,
 • zabezpieczenie przed zagrzybieniem właściwymi materiałami.

…..”

KOMUNIKAT 1 DO PRZETARGU NA WYKONANIE MODERNIZACJI SYSTEMU IZOLACJI PRZECIWWILGOTNOŚCIOWEJ

Komunikat 1 - Zamawiający informuje, iż należy wykreślić tiret pierwszy w punkcie 6 – strona 4 SIWP jak następuje:

było

„6.       Warunki uczestnictwa w przetargu

 • Wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu na wykonanie modernizacji istniejącego systemu izolacji przeciwwilgotnościowej Budynek 3 – „Cechownia” – Etap II Centrum Edukacji i Biznesu GAPR sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37 – przed terminem złożenia ofert”

jest

„6.       Warunki uczestnictwa w przetargu

 • BRAK

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - modernizacja istniejącego systemu izolacji przeciwwilgociowej

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  sp. z o.o. w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 ogłasza przetarg nieograniczony p.n.: Modernizacja istniejącego systemu izolacji przeciwwilgociowej Budynku 3- "Cechownia" - Etap 2 Centrum Edukacji i Biznesu GAPR Sp. z o.o. w Gliwiwcach przy ulicy Bojkowskiej 37.

Szczegóły zapytania w załączniku

Umowa na wykonanie modernizacji 

Komunikat nr 1- dotyczy przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości Działka: nr 14/59 Obręb „Nowe Gliwice”

W związku z oczywistą pomyłką ulega zmianie siódmy podpunkt punktu VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości Działka: nr 14/59 Obręb „Nowe Gliwice”

Treść punktu VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, podpunkt siódmy SIWP zmienia się

z:

 „Oferty wraz z dokumentami jakie ma dostarczyć Oferent należy złożyć do dnia 20 listopada 2015 r. do godz. 09:30 w dwóch egzemplarzach w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona, oraz jego terminu.”

na:

„Oferty wraz z dokumentami jakie ma dostarczyć Oferent należy złożyć do dnia 26 listopada 2015 r. do godz. 09:30 w dwóch egzemplarzach w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona, oraz jego terminu.”

 

Przetarg ustny ograniczony

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 , tel.(32)339110, fax (32)3393117; ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi  nieruchomość położona w Gliwicach, Obręb „Nowe Gliwice”, złożona z działki o numerze 14/59 i powierzchni 0,3317 hektara, ujawniona w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00052624/6, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. 

Szczegóły w załączniku

Komunikat- dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości złożonej z działki o numerze 14/54

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 , tel.(32)339110, fax (32)3393117; informuje iż przetarg ustny ograniczony w dniu 12 listopada 2015r.- na sprzedaż  nieruchomości położonej w Gliwicach, obręb Nowe Gliwice, złożonej z działki o numerze 14/54 o powierzchni 0,3430 hektara, stanowiącej  własność Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach, został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

Przetarg ustny ograniczony

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 , tel.(32)339110, fax (32)3393117; ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi  nieruchomość położona w Gliwicach, Obręb „Nowe Gliwice”, złożona z działki o numerze 14/54 i powierzchni 0,3430 hektara, ujawniona w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00052624/6, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. 

Szczegóły w załączniku

Przetarg ustny ograniczony

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości położonej w Gliwicach, Obręb "Nowe Gliwice", złożona z działki o numerze 14/55 i powierzchni 0,3096 hektara, ujawniona w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00052624/6, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Szczegóły w załączniku

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.