GAPR

Dokumenty, które należy dostarczyć przed podpisaniem umowy/aneksu:

 

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (JEDNORAZOWA DOTACJA)

- zaktualizowane Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia (jeżeli dotyczy),

- wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przedłożenia,

- dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach Projektu, np. kopia umowy spółki (jeżeli dotyczy),

- dokumenty potwierdzające dane dotyczące otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy publicznej ( oświadczenie o aktualności danych / oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis / formularz informacji )

- zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z Urzędu Skarbowego (dotyczy wyłącznie Uczestników Projektu, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu oraz osób, które prowadziły działalność gospodarczą poza terytorium Polski),

- oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia umowy (do pobrania) - po uzgodnieniu z GAPR formy zabezpieczenia umowy.

- oświadczenie o numerze rachunku bankowego (do pobrania)

 

 Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu dla poręczyciela

 

 UMOWA O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (podstawowe wsparcie pomostowe)

- oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy publicznej dokumenty (do pobrania)

- oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia umowy (do pobrania) - po uzgodnieniu z GAPR formy zabezpieczenia umowy

- oświadczenie o numerze rachunku bankowego (do pobrania)

 

ANEKS DO UMOWY O UDZIELENIU PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (przedłużone wsparcie pomostowe)

- oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy publicznej dokumenty (do pobrania)

- oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia umowy (do pobrania) - po uzgodnieniu z GAPR formy zabezpieczenia umowy

 

 

Wzory deklaracji wekslowej i weksla in blanco, umowy poręczenia, umowy zastawu/przewłaszczenia, pełnomocnictwa do rachunku/lokaty bankowej są dostępne w Biurze Projektu.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.