Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcejpl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Majątek

pobierz pdf

Na stronach BIP GAPR publikowane są wyłącznie informacje publiczne. Na podstawie art. 4 ust. l i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. udostępnia informację publiczną i tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej – (BIP GAPR).

Majątek

AKTYWA 2018 r.  2019 r. 2020 r.
A. Aktywa trwałe 246 488 233,08 271 923 603,25 676 211 316,15
I. Wartości niematerialne i prawe 128 176,01 87 138,39 71 829,36
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne 128 176,01 87 138,39 71 829,36
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe 116 407 935,69 35 107 243,71 12 027 030,66
1. Środki trwałe 112 946 547,85 5 505 379,74 5 909 103,31
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 16 788 961,73 1 252 255,38 1 043 082,05
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 94 855 314,74 4 203 719,28 4 740 179,14
c) urządzenia techniczne i maszyny 1 130 465,92 33 278,82 65 651,11
d) środki transportu
e) inne środki trwałe 171 805,46 16 126,26 60 191,01
2. środki trwałe w budowie 3 461 387,84 29 090 263,97 6 117 927,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek 902 594,81
IV. Inwestycje długoterminowe 129 924 455,38 236 708 644,59 664 102 935,11
1. Nieruchomości 105 453 491,22 210 079 275,67 566 222 320,20
2. Wartości niematerialne i prawne 1 105 773,49 1 008 576,00 1 158 576,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 22 765 190,67 23 288 583,36 33 632 903,07
a) w jednostkach powiązanych 18 809 852,37 19 634 493,58 19 419 102,82
– udziały lub akcje 18 238 345,17 19 253 488,78 19 228 600,42
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 571 507,20 381 004,80 190 502,40
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00
– udziały lub akcje 25 000,00 25 000,00 25 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach 3 930 338,30 3 629 089,78 14 188 800,25
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 3 930 338,30 3 629 089,78 14 188 800,25
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 27 666,00 20 576,56 9 521,02
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 27 666,00 20 57656 9 521,02
B. Aktywa obrotowe 33 569 972,33 21 366 338,30 22 474 066,96
I. Zapasy 20 098,88 5 260,48 14 187,30
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy 20 098,88 5 260,48 14 187,30
II. Należności krótkoterminowe 5 643 628,87 5 432 082,03 5 045 836,10
1. Należności od jednostek powiązanych 969,02 984,79 3 324,53
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 969,02 984,79 3 324,53
– do 12 miesięcy 969,02 984,79 3 324,53
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 0,00 0,00 0,00
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 7 254,00
3. Należności od pozostałych jednostek 5 642 659,85 5 431 097,24 5 042 511,57
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 1 476 984,79 2 497 378,44 1 862 169,90
– do 12 miesięcy 1 476 984,79 2 497 378,44 1 862 169,90
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 545 400,00 855 128,00 1 410 149,00
c) inne 914 511,55 328 982,03 20 583,90
d) dochodzone na drodze sądowej 1 705 763,51 1 749 608,77 1 749 608,77
III. Inwestycje krótkoterminowe 25 855 382,16 13 300 845,67 14 595 047,84
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 25 855 382,16 13 300 845,67 14 595 047,84
a) w jednostkach powiązanych 381 004,80 190 502,40 831 004,80
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 381 004,80 190 502,40 831 004,80
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach 400 000,00 400 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 400 000,00 400 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25 074 377,36 12 710 343,27 13 764 043,04
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8 938 898,91 9 501 160,00 8 359 803,04
– inne środki pieniężne 16 135 478,45 3 209 183,27 500 326,71
– inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 050 862,42 2 628 150,12 2 818 995,72
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
D. Udziały własne 
RAZEM AKTYWA 280 058 205,41 293 289 941,55 698 685 383,11