Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcejpl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Majątek

pobierz pdf

Na stronach BIP GAPR publikowane są wyłącznie informacje publiczne. Na podstawie art. 4 ust. l i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. udostępnia informację publiczną i tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej – (BIP GAPR).

Majątek

AKTYWA 2017 r. 2016 r.
A. Aktywa trwałe 253 805 974,21 240 868 454,65
I. Wartości niematerialne i prawe 73 282,38 91 672,88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne 73 282,38 91 672,88
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe 112 408 344,22 128 573 336,60
1. Środki trwałe 111 778 314,80 127 917 265,10
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 16 302 941,92 20 574 085,82
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 94 056 145,78 105 649 112,54
c) urządzenia techniczne i maszyny 1 170 321,81 1 364 008,44
d) środki transportu
e) inne środki trwałe 248 905,29 330 058,30
2. środki trwałe w budowie 630 029,42 126 071,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe 659 339,27 902 594,81
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek 659 339,27 902 594,81
IV. Inwestycje długoterminowe 140 630 368,66 111 253 042,82
1. Nieruchomości 95 587 862,48 68 096 489,28
2. Wartości niematerialne i prawne 1 105 773,49 1 105 773,49
3. Długoterminowe aktywa finansowe 43 936 732,69 42 050 780,05
a) w jednostkach powiązanych 39 891 617,67 36 551 392,97
– udziały lub akcje 39 743 617,67 35 203 392,97
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 148 000,00 1 348 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe 25 000,00 671 728,50
– udziały lub akcje 25 000,00 671 728,50
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach 4 020 115,02 4 827 658,58
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 4 020 115,02 4 827 658,58
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 34 639,68 47 807,54
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 34 639,68 47 807,54
B. Aktywa obrotowe 28 866 758,87 18 610 578,50
I. Zapasy 12 162,88 1 067,45
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy 12 162,88 1 067,45
II. Należności krótkoterminowe 2 386 437,12 2 831 486,88
1. Należności od jednostek powiązanych 2 043,00 967,58
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 2 043,00 967,58
– do 12 miesięcy 2 043,00 967,58
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 7 254,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 0,00 0,00
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 7 254,00
3. Należności od pozostałych jednostek 2 384 394,12 2 823 265,30
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 1 772 928,50 1 670 990,07
– do 12 miesięcy 1 772 928,50 1 670 990,07
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 52 959,00
c) inne 558 506,62 1 152 275,23
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe 25 286 689,48 15 336 605,36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 25 286 689,48 15 336 605,36
a) w jednostkach powiązanych 220 000,00 70 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 220 000,00 70 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach 430 000,00 30 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 430 000,00 30 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24 636 689,48 15 236 605,36
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 19 610 021,25 3 327 593,42
– inne środki pieniężne 5 026 668,23 11 909 011,94
– inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 181 469,39 441 418,81
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
D. Udziały własne 
RAZEM AKTYWA 282 672 733,08 259 479 033,15