GAPR

AKTRAKCYJNE POŻYCZKI
DLA MIKROprzedsiębiorstw oraz MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ROZWÓJ

 

Kwota pożyczki:

 • 10 000,00 zł – 150 000,00 zł

 Wkład własny:

 • min. 10% kwoty pożyczki

Okres spłaty:

 • do 7 lat

Karencja w spłacie kapitału:

 •  do 6 miesięcy

 

Oprocentowanie:

Stopa referencyjna (stopa bazowa Komisji Europejskiej + marża 1-6%)

 • wysokość oprocentowania ustalana jest w skali roku wg stopy referencyjnej, która określona jest na podstawie zmiennej stopy bazowej ogłaszanej przez Komisję Europejską (publikowanej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej), obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, powiększonej o 1-6% marży

 • wysokość marży zależy od okresu istnienia przedsiębiorstwa na rynku oraz poziomu zabezpieczeń

 • od 1.01.2018 r. stopa bazowa wynosi 1,85%

 

Prowizja:

 • od 0,25% do 3% kwoty pożyczki (płatna najpóźniej w dniu postawienia środków do dyspozycji Pożyczkobiorcy)


Przedmiot finansowania:

 • zakup wyposażenia, w tym maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, środków transportu, wyposażenia biurowego, infrastruktury technicznej bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia

 • zakup nieruchomości bezpośrednio związanej z realizowanym przedsięwzięciem

 • zakupy materiałów, surowców oraz towarów handlowych niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego

 • rozbudowa, adaptacja lub modernizacja obiektów produkcyjno - usługowych

 • inne przedsięwzięcia podnoszące mobliność i konkurencyjność przedsiębiorstwa

 

Podmioty uprawnione do skorzystania z pożyczki:

 • mikroprzedsiębiortwa i małe przedsiębiorstwa* niezależnie od okresu istnienia przedsiębiorstwa na rynku

 • podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową oraz odpowiednie zabezpieczenie, a także nie posiadające wymagalnego zadłużenia wobec Skarbu Państwa i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych

 

* Małe przedsiębiorstwo, zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r., jest to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
* Mikroprzedsiębiorstwo, zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r., jest to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

 

BRAK OPŁAT ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU I WCZEŚNIEJSZĄ SPŁATĘ POŻYCZKI

 

Szczegółowe informacje na temat warunków udzielanych pożyczek zawarte są w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego GAPR sp. z o.o. z dnia 1 maja 2016 r.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin FP GAPR sp. z o.o. obowiązujący od 01.05.2016 r. 

Regulamin FP GAPR sp. z o.o. obowiązujący do 30.04.2016 r.

Symulacja spłaty pożyczki

Wniosek o udzielenie pożyczki

Wykaz załączników do wniosku o udzielenie pożyczki

Wykaz załączników do wniosku o udzielenie pożyczki (spółki prawa handlowego)

Kwestionariusz dla Wnioskodawcy

Tabele finansowe - Bilans (księgowość uproszczona)

Tabele finansowe - Rachunek Zysków i Strat (księgowość uproszczona)

Tabele finansowe - Bilans (pełna księgowość)

Tabele finansowe - Rachunek Zysków i Strat (pełna księgowość)

Projekcja sprzedaży

Zabezpieczenie pożyczki

Kwestionariusz dla Poręczyciela

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.