logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Kompleksowa obsługa inwestorska

pobierz pdf

Ofertujemy kompleksową obsługa Inwestora od rejestracji firmy do dopuszczenia do użytkowania siedziby.

Oferta obejmuje:

 • merytoryczne doradztwo na różnym etapie realizacji projektu inwestycyjnego;
 • pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego;
 • pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 Inwestor zastępczy

GAPR sp. z o.o. jest przygotowany do pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji kubaturowych i liniowych jako jednostka organizacyjna działająca odpłatnie w imieniu zamawiającego i odpowiedzialna przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym zamawiającego.

 Inspektor nadzoru inwestorskiego

Pracownicy i współpracownicy GAPR sp. z o.o. posiadają w swoich kompetencjach wykonanie wszelkich zadań związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W tym m.in.:

 • kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne;
 • kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie;
 • współpraca z projektantem – kwalifikowanie nadzorów autorskich do zapłaty;
 • przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu budowy (ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07. 1994 r.);
 • egzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego;
 • wiele innych niezbędnych czynności, które ułatwią prowadzenie inwestycji, zaoszczędzą czas i zminimalizują ryzyko popełnienia błędów wynikających z braku doświadczenia.

Przykładowe realizacje:

 • budynek biurowy wraz z częścią produkcyjną i hangarem badawczo – rozwojowym dla firmy Flytronic sp. z o.o.
 • budynek biurowy „Nowy Inkubator Nowych Gliwic”
 • budynek biurowy dla firmy „Infinite Dreams”
 • rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie terenów poprzemysłowych na obszarze Nowe Gliwice
 • uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Drutu