logo unii

pl / en

BIP

Zakończone projekty unijne

pobierz pdf

MedSilesia Go Global 4.0

Głównym celem projektu jest wprowadzenie na rynki zagraniczne wspólnej oferty pod znakiem MadeInMedSilesia oraz zaawansowanych technologii i produktów jego uczestników. Ostatecznym efektem będzie wzrost eksportu.

SysteMA

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w branży medtech poprzez opracowanie i wdrożenie programu szkoleniowego w tematyce gospodarki obiegu zamkniętego. Europejska branża technologii medycznych ze względu na liczne obostrzenia i regulacje dotyczące technologii medycznych czy certyfikacji skupiała się głównie na bezpieczeństwie pacjentów, pomijając aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem...

TRANS TRITIA

Głównym celem projektu jest poprawa przepływu informacji, zorientowana na wspólne planowanie i koordynację działań między władzami regionalnymi, dysponentami sieci transportowych i zainteresowanymi podmiotami transportu towarowego oraz operatorami centrów i terminali logistycznych.

Moja firma - moja niezależność III

Projekt jest skierowany do osób, które planują założyć własną działalność gospodarczą. W ramach projektu 36 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników/czek zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności oraz finansowe wsparcie pomostowe na 6-12 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

ProVaHealth

Celem projektu ProVaHealth – Product Validation In Health jest ułatwienie dostępu do infrastruktury zdrowotnej dla startupów zmierzających do komercjalizacji, dając również możliwość weryfikacji poprzez zebranie praktycznych informacji zwrotnych dla firm chcących wejść na rynek i rozwijać produkt.

Wyższe kwalifikacje - to się opłaca!

Projekt jest skierowany do osób, które zainteresowane są zdobyciem kwalifikacji i doświadczenia w zawodzie samodzielnego księgowego.

Audyt Marketingowy Młodej Firmy

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. wraz z Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum Sp. z o.o., oferowała małym i średnim przedsiębiorcom nową usługę doradczą o charakterze proinnowacyjnym - Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa. Projekt miał charakter ogólnopolski.

COMPETE IN

Projekt COMPETE IN dotyczy internacjonalizacji MŚP; kluczową kwestią związaną z rozwojem tego sektora przedsiębiorstw w skali globalnej, występującą w krajach Unii Europejskiej jest słabość firm, szczególnie z uwagi na wymóg ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych oraz niepewność uzyskania oczekiwanego poziomu efektywności inwestycji.

MedSilesia Go Global

Głównym celem projektu jest wprowadzenie na rynki zagraniczne wspólnej oferty pod znakiem MadeInMedSilesia oraz zaawansowanych technologii i produktów jego uczestników. Ostatecznym efektem będzie wzrost eksportu.

CHAIN REACTIONS

Głównym celem projektu Chain Reactions jest wypracowanie modelu wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu zaawansowanej produkcji (m.in. w produkcji żywności i napojów), ICT, elektroniki, ochrony środowiska, biotechnologii oraz wysokich technologii w branżach medycznych.

MedTech4Europe

Projekt MedTech4Europe działa na rzecz aktualizacji instrumentów w ramach polityk na poziomie regionalnym i krajowym, wobec rosnącego zapotrzebowania na innowacyjną infrastrukturę w obszarze technologii medycznych.

Audyt strategiczny przedsiębiorstwa

Ogólnym celem projektu było wzmocnienie sieci Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), poprzez wprowadzenie nowej usługi o charakterze proinnowacyjnym świadczonej przedsiębiorcom. Wzmocnienie sieci IOB, przełożyło się na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorców.

Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Woj. Ślaskiego

Projekt "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” realizowany jest przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w partnerstwie z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Miastem Jaworzno.

Audyt Przyjazna Przychodnia (APP), Audyt Dobra Praktyka Rehabilitacyjna (ADPR) - wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 5.2, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, został zrealizowany w okresie od 01.2011 do 12.2012 r.

KETGATE

Projekt KETGATE ma na celu stworzenie w Europie Centralnej (CE) modelu wzorcowego dla sieci usług dedykowanych MŚP w obszarze kluczowych technologii wspomagających (KET- Key-enabling Technology). Powstała sieć serwisowa i wsparcia biznesowego stworzona zostanie w oparciu o współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi i oferowaną przez nich infrastrukturę.

„Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO)

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

BATCo - Baltic-Adriatic Transport Cooperation - Program dla Europy Środkowej

Głównym celem działań projektu BATCo był zrównoważony i zharmonizowany rozwój osi transportu bałtycko-adriatyckiego i wzmocnienia jej konkurencyjności, w ramach połączeń Północno-Południowych Europy Środkowej.

Capital Express – nowa proinnowacyjna usługa doradcza dla firm z potencjałem

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 5.2, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, został zrealizowany w okresie od 01.2011 do 12.2012 r.

CEBBIS - Central Europe Branch Based Innovation Support - Program dla Europy Środkowej

Celem projektu CEBBIS było poszukiwanie transregionalnych metod i rozwiązań branżowych wzmacniających proces transferu technologii (TT) do sektora MŚP. Dzięki projektowi powstały narzędzia, metody i procedury profesjonalizacji innowacji i wsparcia TT, w powiązaniu z Technologiami Informacyjno – Komunikacyjnymi (ICT). Głównym celem projektu CEBBIS było wzmocnienie konkurencyjności MŚP na rynku międzynarodowym, poprzez oferowanie innowacji, skupiających się na aplikacjach ICT, specyficznych dla wybranych sektorów przemysłu.

CNCB - Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe - Program dla Europy Środkowej

Klastry są najbardziej popularnymi instrumentami wsparcia rozwoju gospodarczego innowacyjności. Odgrywają ważną rolę w wzmacnianiu konkurencyjności regionów poprzez wspieranie tworzenia atrakcyjnych profili regionalnych, badań i MŚP.

S3martMed

S3MartMed – Europejskie Strategiczne Partnerstwo Klastrów na rzecz inwestycji w inteligentne specjalizacje w technologie medyczne.

SMART_watch

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu działania regionalnych obserwatoriów, wyposażenie sieci obserwatoriów w zestaw narzędzi monitorowania i analizy porównawczej, a także wypracowanie katalogu zestandaryzowanych usług rozwojowych, które mogłyby być świadczone przez Obserwatoria w Europie Centralnej.

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy zostaną objęci wsparciem w procesie wprowadzania innowacji do praktyk ich działalności gospodarczej poprzez zapewnienie im dostępu do wystandaryzowanej, wysokiej jakości usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym świadczonej przez podmioty należące do Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług (KSI KSU).

Moja firma – moja niezależność

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą. W ramach projektu 38 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy.

Moja firma - moja niezależność II

W ramach projektu 36 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników/czek zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, wsparcie szkoleniowo-doradcze po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6-12 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

Nauka dla Biznesu - Biznes dla Nauki

Głównym celem projektu Nauka dla Biznesu - Biznes dla Nauki było wypracowanie efektywnej platformy komunikacji: nauka – przemysł; przemysł – nauka. Realizując projekt udało się skutecznie połączyć Biznes z Nauką i Naukę z Biznesem, podnosić świadomość o roli nauki w rozwoju gospodarczym.

(Nie)pełnosprawni w swojej firmie

Projekt jest skierowany w całości do osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą. W ramach projektu 32 uczestników skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy.

Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii

Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w woj. śląskim był projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, którego realizacja odbywała się m.in. poprzez wizyty konsultantów w przedsiębiorstwach i jednostkach B+R, przeprowadzanie przez nich diagnozy potrzeb technologicznych, organizowanie konferencji, seminariów w zakresie innowacji i transferu technologii.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk rozpoczął swoją działalność w styczniu 2013 r. Celem Punktu jest zapewnienie mieszkańcom regionu bezpłatnego dostępu do informacji, pobudzanie dyskusji na tematy związane z Unią Europejską, odpowiedzi na pytania dotyczące instytucji UE, jej ustawodawstwa, polityk oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie z projektów funduszy unijnych.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych - Obserwatorium Medyczne

Klastry są najbardziej popularnymi instrumentami wsparcia rozwoju gospodarczego innowacyjności. Odgrywają ważną rolę w wzmacnianiu konkurencyjności regionów poprzez wspieranie tworzenia atrakcyjnych profili regionalnych, badań i MŚP.

Spawacz MAG - pracownik na wagę złota

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które chciałyby poprawić swoją pozycję na rynku pracy poprzez podniesienie lub nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zawodzie spawacza MAG. Projekt obejmuje doradztwo zawodowe, wsparcie ze strony specjalisty ds. zatrudnienia oraz kurs zawodowy w zawodzie spawacz MAG. Wybrani uczestnicy będą mieli możliwość odbycia staży zawodowych.

Szefowa własnej firmy - czemu nie? Wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe dla kobiet zakładających własną firmę

Projekt "Szefowa własnej firmy - czemu nie? Wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe dla kobiet zakładających własną firmę." w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL).

Wdrożenie działań eksportowych przez Agencję Rozwoju Lokalnego SA w Jaworznie

Projekt pozwolił na nawiązanie kontaktów z partnerami handlowymi na rynkach zagranicznych, zainteresowanych zakupem innowacyjnych rozwiązań w obszarze IT, a także na rozpoczęcie ekspansji eksportowej na rynkach docelowych. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1.

Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej IOB poprzez rozszerzenie katalogu usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw

Pod tą enigmatyczną nazwą projektu kryje się stworzona i świadczona nowa usługa doradcza o charakterze proinnowacyjnym – AUDYT POTRZEB MARKETINGOWYCH. W trakcie realizacji projektu w okresie 01.06.2009 - 30.04.2011 usługa była bezpłatna, w tym okresie firmy, które skorzystały z usługi otrzymały zaświadczenie o przyznanej pomocy de minimis.

Złoty Standard

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 5.2, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

V4Clusters

V4Clusters - intensyfikuje współpracę między klastrami, funkcjonującymi na obszarze krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz stymuluje wybrane klastry do współpracy na poziomie międzynarodowym. Działania projektowe stanowią część strategii makroekonomicznej przygotowanej dla Funduszu Wyszehradzkiego. Partnerzy V4Clusters pracują nad stworzeniem i rozwijaniem ogólnodostępnego portalu internetowego zintegrowanego ze stroną internetową Funduszu Wyszehradzkiego.

CluStrat

CluStrat - generuje wiedzę strategiczną dla decydentów odpowiedzialnych za innowacje i klastry z całej Europy Środkowej poprzez badanie danych aktywów i potencjału wzrostu regionów Europy Środkowej oraz współpracy międzyklastrowej.

Projekt e-CREATE „Szlaki Kulturowe Przedsiębiorczości i Rozwoju Technologicznego”

Projekt e-CREATE „Szlaki Kulturowe Przedsiębiorczości i Rozwoju Technologicznego” - zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw, poprzez diagnozę, ocenę i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie wykorzystywania technologii ICT przy prowadzeniu biznesu przez przedsiębiorców z sektora turystycznego, na szlakach kulturowych. Główne obszary tematyczne projektu obejmują przedsiębiorczość na szlakach kulturowych, technologie ICT oraz turystykę.

W pracy ważny (nie)pełnosprawny

W pracy ważny (nie)pełnosprawny – projekt skierowany do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które chciałyby poprawić swoją pozycję na rynku pracy poprzez podniesienie lub nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zawodzie spawacza MAG i TIG. Projekt oferuje doradztwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia zawodowe z zakresu spawania oraz technik poszukiwania pracy. Wybranym uczestnikom umożliwia odbycie stażu zawodowego.

COGITA – Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej

COGITA – Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej – zakłada zidentyfikowanie i wdrożenie narzędzi, służących władzy publicznej oraz publicznym interesariuszom do efektywnego wsparcia MŚP we wdrażaniu Corporate Social Responsibility (CSR). Projekt przewiduje międzyregionalną wymianę doświadczeń angażująca lokalnych interesariuszy

Spełnij marzenie - załóż firmę!

Spełnij marzenie – załóż firmę - projekt zapewnia wsparcie szkoleniowe oraz doradztwo indywidualne i grupowe dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu, po opracowaniu biznesplanu, mogą uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub finansowe wsparcie pomostowe na jej prowadzenie. działalności gospodarczej. W trakcie realizacji projektu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie indywidualnego opiekuna.

Via Regia plus

Via Regia plus - Współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego - Program dla Europy Środkowej

Klucz do pracy

Klucz do pracy – oferuje wsparcie dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo poprzez udział w bezpłatnym pakiecie szkoleń podnoszących i uaktualniających kwalifikacje zawodowe w zakresie prac administracyjno-biurowych: ds. księgowych lub ds. kadrowo-płacowych, a także zorganizowanie stażu oraz przyznanie stypendium.