logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

MedSilesia Go Global 4.0

pobierz pdf

Głównym celem projektu MedSilesia Go Global 4.0 jest poprawa konkurencyjności polskich producentów wyrobów medycznych, twórców rozwiązań ICT oraz usług, które mają zastosowanie w obszarze zdrowia poprzez wzrost internacjonalizacji 11 przedsiębiorstw działających w ramach Klastra MedSilesia dzięki wprowadzeniu na rynki zagraniczne rozwiązań jego członków.

 

  Działania podejmowane w ramach projektu są ściśle powiązane  z celami zawartymi w dokumentach strategicznych Klastra MedSilesia:

 • szeroka promocja oferty i marki klastra na rynkach perspektywicznych,
  w szczególności na rynkach USA, Izraela, Austrii, Niemiec, Kazachstanu, Szwajcarii,
 • budowa pozytywnego wizerunku klastra,
 • wsparcie internacjonalizacji produktów klastra i jego poszczególnych członków.

  W projekcie skupiono się na trzech grupach  produktów / usług:

 1. rozwiązania informatyczne (ICT w medycynie, ze szczególnym naciskiem na obszar: telemedycyny, wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie, obrazowania medycznego, przetwarzania i analizy informacji biomedycznej),
 2. wyroby medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem aparatury do przeprowadzania małoinwazyjnych zabiegów,
 3. badania kliniczne / usługi w zakresie biozgodności.

 

  Realizowane działania:

 • wsparcie szkoleniowo – doradcze w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw,
 • udział członków klastra w wydarzeniach zagranicznych (konferencje, targi, misje gospodarcze),
 • wykorzystanie platformy internetowej jako bazy wiedzy wspierającej rozwój ekspansji zagranicznych członków Klastra MedSilesia.

 

  Planowane efekty projektu:

 

Wzrost wartości eksportu poszczególnych członków klastra (uczestników projektu);

 

 

Zwiększony dostęp do wiedzy i najlepszych praktyk stosowanych za granicą oraz nowych rynków i tym samym szerokiej bazy klientów;

 

 

Intensyfikacja współpracy poszczególnych podmiotów w ramach Klastra MedSilesia w zakresie dalszego wzrostu przedsiębiorczości, produktywności, tworzenia i komercjalizacji innowacji, transferu wiedzy i technologii;

 

 

Wzrost liczby nowych wspólnych projektów w ramach Klastra MedSilesia, a także rozwój współpracy w zakresie B+R.

 

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2022

Całkowita wartość projektu: 4 775 930,54 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 571 846,49 PLN

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.