logo unii

pl / en

BIP

Doradztwo biznesowe

pobierz pdf

Doradztwo biznesowe to oferta skierowana do partnerów, którym zależy na wzmocnieniu pozycji firmy i usprawnieniu jej działania – dzięki skrupulatnym audytom oraz czytelnie przedstawianym rozwiązaniom problemów wykrywanych w trakcie analiz.

Oferta obejmuje

  • Audyty biznesowe: marketingowy, strategiczny, HR i inne;
  • Przygotowanie biznes planu;
  • Optymalizacja procesów biznesowych;
  • Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji inwestycyjnej;
  • Opracowanie studium wykonalności, analiza finansowa;
  • Specjalistyczne branżowe doradztwo biznesowe.

Nasze usługi doradztwa biznesowego pomagają w budowaniu długookresowej strategii rozwoju firmy z uwzględnieniem aspektów zarządczych, finansowych, marketingowych, inwestycyjnych oraz zasobów ludzkich.


 Doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego

Kompleksowa weryfikacja systemu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. Przeprowadzenie audytu strategicznego daje szansę na poprawę pozycji rynkowej.

 Doradztwo w zakresie marketingu

To nie tylko zbadanie bieżącej sytuacji w firmie, ale przede wszystkim ustalenie najsłabszych punktów w organizacji oraz ich wpływu na obszar marketingu i określenie sposobu poprawy sytuacji.

Doradztwo w zakresie HR

Dzięki audytowi HR tworzymy mapę ułatwiającą poruszanie się w skomplikowanej sieci problemów zarządzania zasobami ludzkimi. Audyt HR służy jako punkt wyjścia do opracowania zmian i działań naprawczych, wdrożenia systemów motywujących i jest nieodzowną częścią opracowania biznes planu.

Opracowanie biznes planu

Usługa przede wszystkim skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą stworzyć wysokiej jakości plan realizacji swojego biznesu, działań rozwojowych i skutecznego wdrożenia przyjętej strategii.

 Analizy ekonomiczno-finansowe

To ocena działalności firmy na podstawie danych charakteryzujących obecny standing firmy, jak również analiza uzyskanych wyników finansowych w okresie kilku poprzednich lat.

Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji inwestycyjnej

W tym opracowanie studium wykonalności oraz analiza finansowa: oferowana usługa ma na celu wsparcie w przygotowaniu pełnej dokumentacji umożliwiającej przedsiębiorstwu ubieganie się o dofinansowanie planowanej inwestycji ze środków UE lub innych źródeł.

 Branżowe usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym

Publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia: Audyt Przyjazna Przychodnia, Audyt Dobra Praktyka Rehabilitacyjna.

 Branża usług hotelarskich: Audyt Złoty Standard

Ocena potencjału wzrostowego przedsiębiorstwa obejmująca analizę możliwości komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, preinkubacji przedsiębiorstwa, w tym przygotowanie przedsiębiorstwa do przyjęcia kapitału właścicielskiego bądź do emisji instrumentów dłużnych, w ofercie publicznej lub prywatnej – Capital Express.

Usługa Audytu Innowacyjności

Obejmuje ocenę potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorcę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem;

Usługa doradcza we wdrożeniu innowacji

Służącej rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem;

Usługa Audytu Innowacyjności i usługa doradcza we wdrożeniu innowacji realizowane są zgodnie ze standardem wypracowanym w ramach projektu systemowego PARP ,,Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjnego Gospodarka 2007-2013.