logo unii

pl / en

BIP

Aktualne projekty unijne

pobierz pdf
1

Odnajdź interesujące Cię projekty unijne. Wyszukiwarka oraz filtrowanie mogą Ci pomóc.

 

2

Zapoznaj się z wymaganą dokumentacją, w razie pytań skontaktuj się z osobami odpowiedzialnymi za projekt.

 

3

Wyślij zgromadzoną dokumentację za pomocą formularza zgłoszeniowego oraz czekaj na odpowiedź.

BioMan4R2

Projekt BioMan4R2 realizowany w ramach europejskiego programu SMP COSME oferuje wsparcie finansowe i tworzenie sieci kontaktów dla małych i średnich firm z sektora produkcji produktów biologicznych i technologii medycznych, które chcą zwiększyć swoją stabilność i konkurencyjność.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wspierająca MŚP w procesie internacjonalizacji. Składa się z ponad 600 punktów zlokalizowanych w prawie 60 krajach Europy i świata, zatrudnia niemal 3 000 doświadczonych ekspertów dostarczających swą wiedzę i świadczącą usługi na rzecz biznesu i nauki.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

EDIH SILESIA SMART SYSTEMS

Regionalny Hub Innowacji Cyfrowych Silesia Smart Systems (EDIH-SILESIA) to skoordynowana grupa podmiotów o komplementarnych kompetencjach i celach non-profit, wspierająca cyfrową transformację przedsiębiorstw w szczególności w województwach śląskim i opolskim w Polsce.

Wsparcie osób dorosłych z subregionu centralnego województwa śląskiego w zakresie nabywania zielonych kompetencji/kwalifikacji

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie 375 osób dorosłych, pracujących lub zamieszkujących na terenie Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego, które z własnej inicjatywy planują podnieść swoje umiejętności/kompetencje lub zmienić/nabyć nowe kwalifikacje, umożliwiające rozwój w kierunku umiejętności zawodowych, cyfrowych, niezbędnych do podjęcia/zmiany pracy w sektorze zielonej gospodarki.