logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

RODO

pobierz pdf

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. w związku z korzystaniem przez Pana/Panią ze strony internetowej, zwanej dalej jako „Strona”, pod adresem: gapr.pl

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 

I. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, tel. 32 339 31 10, faks 32 339 31 17,e-mail: gapr@gapr.pl.

Kontakt z administratorem możliwy jest z wykorzystaniem podanych wyżej danych teleadresowych.

II. Inspektor ochrony danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@gapr.pl
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Cel i podstawy przetwarzania:

 • Usługodawca w celu zapewnienia dostępu do Strony przetwarza informacje nie zawierające danych dotyczących tożsamości użytkowników, które w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe, w związku z czym Administrator obejmuje je ochroną przysługującą na podstawie RODO.

Administrator przetwarza te dane:

 1. w celu realizacji usługi dostępu do Strony Internetowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
 2. w celu stosowania określonych plików cookies, w związku z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 3. w celu poprawy jakości świadczonych usług, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest podnoszenie standardów obsługi użytkownika Strony, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 4. w celach statystycznych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest posiadanie informacji o statystykach Strony, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • W przypadku otrzymania od Pani/Pana wiadomości lub telefonu, z wykorzystaniem danych teleadresowych podanych na Stronie, Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na kontakt.

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci nawiązania kontaktu i prowadzenia z Panem/Panią korespondencji jak i ochrony niematerialnych jak i materialnych dóbr Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 • W przypadku otrzymania od Pani/Pana kontaktu zmierzającego do zawarcia Umowy, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zawarcia Umowy jak i jej wykonania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

IV. Odbiorcy danych osobowych:

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora. Do kategorii odbiorców tych danych należą m.in. dostawcy usług IT, podwykonawcy, dostawcy i podmioty współpracujące z Administratorem i świadczące usługi na rzecz Administratora.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

 V. Okres przechowywania danych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów, a gdy wymóg przetwarzania wynika z przepisów prawa, przez okres określony w tych przepisach.

VI. Państwa Prawa związane z Państwa danymi osobowymi:

 • Osobom których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym wydania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia swoich danych osobowych, a to na zasadach opisanych w RODO.
 • W razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, osobie fizyczne, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-191 Warszawa.

 VII. Informacja o wymogu podania danych:

 • Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z akceptacją treści powyższej polityki prywatności. W przypadku braku akceptacji powyższej treści, prosimy o niekorzystanie ze Strony.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Strony.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem profilu spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o., oraz profili: Enterprise Europe Network – GAPR Gliwice, MedSilesia, Punkt Informacyjny GAPR, na portalu Facebook:

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „ROOD”, informujemy, że:

I. Administrator danych:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, tel. 32 339 31 10, faks 32 339 31 17,e-mail: gapr@gapr.pl.

Kontakt z administratorem możliwy jest z wykorzystaniem podanych wyżej danych teleadresowych.

II. Inspektor ochrony danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@gapr.pl
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Cel i podstawy przetwarzania:

 

 • Państwa dane są przetwarzane w celu prowadzenia profilu spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o., oraz profili: Enterprise Europe Network – GAPR Gliwice, MedSilesia, Punkt Informacyjny GAPR, na internetowym portalu społecznościowym Facebook i realizacji z jego wykorzystaniem działalności promocyjnej i informacyjnej o przedsięwzięciach realizowanych przez spółkę jak i przekazywania informacji o działalności spółki.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytania, w celu ustosunkowania się do się do przekazywanych treści, a także celem rozpowszechnienia informacji o spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. osobom, które śledzą nasze profile.
 • Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanych celach odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w postaci prowadzenia profili spółki w mediach społecznościowych, wykonywania działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej, rozpowszechniania informacji o działalności spółki, lub dostępnych usługach i formach wsparcia oferowanych przez spółkę oraz organizowanych wydarzeniach i działaniach spółki, udzielania odpowiedzi na zapytania, ustosunkowywanie się do przekazywanych informacji.
 • Przetwarzamy Państwa dane również w celu analizowania i ulepszania funkcjonowania profili spółki na portalu Facebook.
 • Powyższe przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w postaci prowadzenia statystyk i analiz funkcjonowania profili.

W wyżej wskazanym zakresie spółka jest współadministratorem danych osobowych z Meta Platforms Ireland Limited.

Informacje o statystykach strony i uzgodnieniach pomiędzy współadministratorami dostępne są pod adresem:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum,

IV. Odbiorcy danych osobowych:

 • Profil Administratora na portalu Facebook jest profilem publicznym. Zawartość profili, w tym Państwa komentarze na profilach czy reakcje, może zobaczyć każdy, w tym osoby, które nie są użytkownikami portalu Facebook.
 • Więcej o profilach publicznych na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/help/203805466323736?helpref=faq_content.
 • Informujemy dodatkowo że odbiorcą Państwa danych osobowych jest Meta Platforms Ireland, na zasadach określonych pod niżej wskazanym adresem:

https://www.facebook.com/privacy/explanation.

V. Okres przechowywania danych:

 

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia profili spółki na portalu Facebook, chyba, że odpowiednio usuną Państwo treści zamieszczone na profilu, przestaną obserwować profil lub usuną swoje konto na portalu Facebook.
 • Dane osobowe przetwarzane przez nas w celu odpowiedzi na zapytania, ustosunkowania się do przekazanych treści będą przetwarzane przez czas realizowania zapytania, prowadzenia korespondencji, a po tym okresie przez okres 1 roku.

VII. Państwa Prawa związane z Państwa danymi osobowymi:

 • Osobom których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym wydania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia swoich danych osobowych, a to na zasadach opisanych w RODO.
 • W razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, osobie fizyczne, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

VII. Informacja o wymogu podania danych: 

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcjonalności portalu Facebook lub profili spółki na tym portalu.