logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Partnerzy

pobierz pdf


Pierwszy i największy klaster lotniczy w Polsce, który z sukcesem połączył przemysł i naukę. Reprezentuje on innowacyjny sektor przemysłu lotniczego. „Dolina Lotnicza” zlokalizowana jest w południowo-wschodniej Polsce. Region cechuje duża koncentracja firm przemysłu lotniczego, ośrodków kształcenia pilotów, instytucji naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Obszar geograficzny działania klastra rozciąga się od Bielska- Białej w województwie śląskim do Świdnika w województwie lubelskim. Większość firm zaangażowanych w działania klastra zlokalizowanych jest w województwie podkarpackim, a serce Doliny Lotniczej leży w stolicy tego regionu – Rzeszowie. Klaster Dolina Lotnicza został zawiązany przez 18 Członków Założycieli, obecnie zrzesza 160 przedsiębiorstw przemysłu lotniczego. Strategicznym zadaniem klastra „Dolina Lotnicza” jest transformacja Polski południowo-wschodniej w europejskie centrum zaawansowanych technologii lotniczych.

www.dolinalotnicza.pl


Jednostka Politechniki Krakowskiej pracująca na rzecz podnoszenia efektywności we wdrażaniu wyników badań naukowych macierzystej uczelni do przestrzeni gospodarczej.
Od 20 lat podejmuje inicjatywy nakierowane na poprawę innowacyjności naszego regionu poprzez transfer technologii i wsparcie uczestnictwa polskich jednostek w programach ramowych uczestnicząc w krajowych oraz międzynarodowych sieciach współpracy. Komercjalizacja wyników badań, transfer technologii, wsparcie w obszarze programów ramowych, a także usługi w zakresie rozwoju firm to główne dziedziny działalności Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska. Nadrzędnym zadaniem Centrum jest praca na rzecz podnoszenia efektywności we wdrażaniu wyników badań naukowych macierzystej uczelni do przestrzeni gospodarczej.

www.transfer.edu.pl


Ośrodek inno­wacyjności, skoncentrowany na rozwo­ju technologii ener­gooszczędnych i poszanowaniu energii w budynkach. Tworzy na swoim terenie wa­runki sprzyjające dla lokalizacji firm za­awansowanych technologii i otoczenia biznesu. Na terenie 11 budynków oferuje 34 000 m2 powierzchni biurowej, produkcyjnej oraz wdrożeniowej, laboratoria i sprzęt badawczy, usługi szkoleniowe oraz doradcze w zakresie efektywności energetycznej i OZE. Usługi dodatkowe gwarantowane przez instytucję obejmują: sale konferencyjne 3D ze sprzętem multimedialnym i stałym dostępem do internetu, centra szkoleniowe, restaurację. Park wspiera również tworzenie firm technologicznych, bada innowacyjne pomysły, a następnie angażuje się kapitałowo w nowe spółki.

www.euro-centrum.com.pl


Jednostka naukowa przemysłu metali nieżelaznych w Polsce. Kompleksowa działalność obejmuje wszystkie fazy procesu produkcji materiałów metalicznych: od przeróbki rud po technologie otrzymywania nowoczesnych produktów, spełniające normy środowiskowe. Oferta Instytutu obejmuje: prace badawczo-rozwojowe w celu opracowania nowych technologii, optymalizacji procesów przemysłowych, modernizacji linii produkcyjnych, konstrukcji urządzeń, usługi pomiarowe i analityczne.

www.imn.gliwice.pl

Organizacja samorządu gospodarczego działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych. Misją Izby jest promowanie rozwoju gospodarczego oraz reprezentowanie przedsiębiorców zrzeszonych w IPH wobec władz państwowych, instytucji publicznych i samorządu terytorialnego. Do działań Izby zaliczamy: promocja firm członkowskich w Polsce i za granicą; kojarzenie partnerów handlowych – spotkania B2B; organizacja misji gospodarczych, udziału w targach; pomoc przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej
i rynkach trzecich oraz w rozwiązywaniu problemów związanych ze współpracą z zagranicznymi partnerami; poprawa konkurencyjności i pomoc przedsiębiorcom we wdrażaniu innowacyjnych technologii; organizacja konferencji, seminariów, szkoleń; legalizacja dokumentów handlu zagranicznego; mediacja i arbitraż.

www.iph.krakow.pl


Popularyzator nauki od lat podejmujący kwestie etyczne, prawne i społeczne wynikające z zastosowania nanotechnologii w codziennym życiu, łączy świat nauki i biznesu, promując komercjalizację wyników badań i nowych technologii. Nanonet to także animator przestrzeni Śląska, promotor technologii innowacyjnych w regionie śląskim, integrator środowiska naukowego i przemysłowego prowadzący do rozwoju przedsiębiorczości i internacjonalizacji firm regionu.

www.nanonet.pl


Ma swoją siedzibę na południu Polski, w malowniczej miejscowości na Górnym Śląsku, Rogowie. To właśnie tu powstają wysoce zaawansowane aparatury naukowo-badawcze dla topowych naukowców z całego świata. Aparatury te pozwalają zajrzeć w głąb materii i pracować nad komponowaniem nowych materiałów na poziomie nano-cząstek a tym samym nowych technologii. Firma koncypuje, projektuje, produkuje i dostarcza kompletne aparatury naukowo-badawcze jak i komponenty, urządzenia elektroniczne i oprogramowanie dedykowane do obsługi produktów firmy jak i innych producentów.

www.prevac.pl


Jest spółką celową Uniwersytetu Śląskiego. Podstawowy kierunek działań spółki SPIN-US stanowi komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych, technologii i infrastruktury powstałych na Uniwersytecie Śląskim oraz transfer wiedzy z uczelni do gospodarki. Gwarancję jakości oferowanych przez SPIN-US usług stanowi ścisła współpraca z Uniwersytetem Śląskim, dzięki której SPIN-US ma dostęp do wysokiej klasy naukowców i zaplecza specjalistycznych laboratoriów badawczych. Do głównych obszarów działalności SPIN-US zaliczymy: inwestycje w spółki spin-off, sprzedaż patentów i  udzielanie licencji, przygotowywanie i realizacja projektów B+R, realizacja badań zleconych, usługi doradczo-eksperckie, usługi druku 3D w technologii PolyJet, organizacja szkoleń.

www.spinus.pl


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest największą organizacją otoczenia biznesu działającą w Województwie Świętokrzyskim. Na rynku funkcjonuje od 1990 roku. SIPH powstała w wyniku naturalnego dążenia przedsiębiorców do łączenia się w celu stworzenia przedstawicielstwa reprezentującego ich interesy i wspierającego rozwój biznesu m.in. poprzez:

  • oddziaływanie na władze państwowe i regionalne w celu stworzenia dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw,
  • nawiązywanie kontaktów gospodarczych,
  • udostępnianie informacji przydatnych w działalności gospodarczej,
  • prowadzenie szkoleń i doradztwa biznesowego,
  • organizowanie spotkań ludzi biznesu,
  • kojarzenie partnerów,
  • realizacje projektów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych.

www.siph.com.pl


Spółka publiczna, której udziałowcy (Województwo Świętokrzyskie oraz Politechnika Świętokrzyska) postawili za zadanie pracę na rzecz wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności. ŚCITT oferuje wsparcie w pozyskiwaniu środków na inwestycje, badania i rozwój przedsiębiorstw oraz doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku krajowym oraz na rynkach międzynarodowych, w tym na jednolitym rynku europejskim. Jako ośrodek Enterprise Europe Network ŚCITT świadczy wsparcie w zakresie internacjonalizacji. Jako operator Bazy Usług Rozwojowych firma oferuje przedsiębiorcom z województwa świętokrzyskiego wsparcie grantowe na szkolenia i inne formy rozwoju kapitału ludzkiego.

www.it.kielce.pl


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prowadzi działalność dydaktyczną od 1996 roku. Jej wyróżnikiem wśród podkarpackich uczelni jest, budowana od lat, intensywna współpraca z otoczeniem gospodarczym w oparciu o swoją działalność edukacyjną, doradczą, informacyjną i badawczą, a także poprzez współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami otoczenia biznesu przyczyniło się do wypracowania opinii solidnego partnera biznesowego. Wykorzystując potencjał kadrowy oraz infrastrukturę Uczelnia pozyskuje fundusze służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu regionu. Problematyka realizowanych projektów naukowo-badawczych dotyczy problemów kluczowych dla rozwoju innowacyjności regionu i społeczności województwa podkarpackiego.

www.wsiz.rzeszow.pl