logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

OGŁOSZENIE – DRUKARKA

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma- moja niezależność II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na drukarkę. Przedmiotem zamówienia jest kolorowa drukarka Xerox VersaLink C7000. Oferta powinna być przesłana na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

Szczegóły w załącznikach

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 Formularz ofertowy