logo unii

pl / en

BIP

Ogłoszenie o naborze biznesplanów

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu „Moja firma – moja niezależność III” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o. o. ogłasza nabór biznesplanów.

Kwota dofinansowania wynosi 23 050,00 zł/ uczestnika.

Biznesplan wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu (Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 16, pokój 002,  44-100 Gliwice) w terminie 05.07.2021 r. – 06.08.2021 r., zgodnie z definicją skutecznego doręczenia[1]. Beneficjent nie dopuszcza składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.

Osobiście dokumenty można składać w:

Biurze Projektu: 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, pokój 002. Biuro jest czynne: poniedziałek i piątek w godz. 10:00 – 14:00, wtorek i czwartek w godz. 10:00 – 18:00, środa w godz. 08:00-16:00.

Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od uczestnika/pełnomocnika, który pojawił się w Biurze Projektu w godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego niezależnych (np. długi czas oczekiwania w kolejce do złożenia dokumentów) efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po czasie urzędowania Biura Projektu.

Uczestnik składa Biznesplan (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój działalności) na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa, do którego zobowiązany jest załączyć, co najmniej:

 1. potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80 % godzin szkoleń,
 2. szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia (załącznik nr 5 do w/wym. Regulaminu)
 3. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 6 do w/wym. Regulaminu) / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 7  do w/wym. Regulaminu),
 4. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 8 do w/wym. Regulaminu),
 5. zbiór oświadczeń (zał. nr 9 do w/wym. Regulaminu):
 • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz
  o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
  w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni
  z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
 • oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności,

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy
w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

 1. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
 2. dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

W przypadku składania biznesplanu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, do biznesplanu załączane są załączniki zgodnie z §4 ust. 4 a)-e), a pozostałe wymagane od przedsiębiorcy dokumenty zgodnie z §4 ust. 4 f)-g) powinny zostać dostarczone do momentu podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Ponadto Beneficjent może określić w ogłoszeniu o naborze dodatkowe, niezbędne z punktu widzenia oceny merytorycznej i formalnej dokumenty, które powinny zostać załączone przez uczestnika do biznesplanu.

Uczestnik projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.

Wymogi formalne zobowiązują do zachowania następujących zasad:

 1. biznesplan wraz z załącznikami, powinien być wypełniony czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony),
 2. pola, które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny,
 3. kopie wymaganych załączników do biznesplanu wymienionych w §4 ust. 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości „Moja firma – moja niezależność III” powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą,
 4. niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów,
 5. biznesplan wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

W przypadku uchybień formalnych uczestnik/uczestniczka projektu będzie wzywany/a do uzupełnienia/korekty dokumentów.

MF III_Ogłoszenie o naborze biznesplanów

[1] Za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się:

 • w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem pracownika Biura Projektu. Każda osoba biorąca udział w projekcie może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, do doręczenia dokumentów do Biura Projektu;
 • w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego);
 • w przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu;
 • w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – datę wpływu na adres Biura Projektu (obowiązujący adres mailowy: mojafirma@gapr.pl).