logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Ogłoszenie o naborze biznesplanów

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu „Moja firma – moja niezależność III” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o. o. ogłasza nabór biznesplanów.

Kwota dofinansowania wynosi 23 050,00 zł/ uczestnika.

Biznesplan wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu (Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 16, pokój 002, 44-100 Gliwice) w terminie 21.02.2022 r. – 04.03.2022 r., zgodnie z definicją skutecznego doręczenia[1]. Beneficjent nie dopuszcza składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.

[1] Za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się:

  • w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem pracownika Biura Projektu. Każda osoba biorąca udział w projekcie może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, do doręczenia dokumentów do Biura Projektu;
  • w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego);
  • w przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu;
  • w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – datę wpływu na adres Biura Projektu (obowiązujący adres mailowy: mojafirma@gapr.pl).

 

Pełna treść ogłoszenia

Wzory dokumentów