logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Przedłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu „Moja firma – moja niezależność III” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o. o. ogłasza przedłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do dnia 26.11.2021r.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 600,00 zł x 6 miesięcy / uczestnika.

 

Wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT).

 

Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach Projektu jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (tj. złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego) oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe, w wysokości do 2600,00 zł.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu (Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 16, pokój 002, 44-100 Gliwice) w terminie 30.08.2021 r. – 26.11.2021 r., zgodnie z definicją skutecznego doręczenia[1]. Beneficjent nie dopuszcza składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.

 

Osobiście dokumenty można składać w:

Biurze Projektu: 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, pokój 002. Biuro jest czynne: poniedziałek i piątek w godz. 10:00 – 14:00, wtorek i czwartek w godz. 10:00 – 18:00, środa w godz. 08:00-16:00.

Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od uczestnika/pełnomocnika, który pojawił się w Biurze Projektu w godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego niezależnych (np. długi czas oczekiwania w kolejce do złożenia dokumentów) efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po czasie urzędowania Biura Projektu.

Do wniosku (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości „Moja firma – moja niezależność III”) należy dołączyć:

 1. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 6 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy
  de minimis (zał. 7 do niniejszego Regulaminu),
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 8 do niniejszego Regulaminu),
 3. zestawienie wydatków w ramach podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego (zał. 12 do niniejszego Regulaminu).
 4. w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 13 do niniejszego Regulaminu).

 

Wymogi formalne zobowiązują do zachowania następujących zasad:

 1. wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami);
 2. przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony);
 3. pola, które danego Uczestnika/ Uczestniczki Projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny;
 4. kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/ Uczestniczki Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą;
 5. niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów;
 6. wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko

Uczestnika/Uczestniczki projektu

Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

Adres

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego „Moja firma – moja niezależność III”

                                                                                                                                                                                 Górnośląski Akcelerator

                                                                                                                                                                                    Przedsiębiorczości

                                                                                                                                                                                     Rynkowej sp. z o.o.

                                                                                                                                                                                     Wincentego Pola 16

                                                                                                                                                                                    44-100 Gliwice

                                                                                                                                                                                     Pokój 002

 

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu
o naborze nie będą rozpatrywane.

 

W przypadku uchybień formalnych uczestnik/ uczestniczka projektu będzie wzywany/a do uzupełnienia dokumentów i ponownego złożenia dokumentów aplikacyjnych.

[1] Za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się:

 • w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem pracownika Biura Projektu. Każda osoba biorąca udział w projekcie może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, do doręczenia dokumentów do Biura Projektu;
 • w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego);
 • w przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu;
 • w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – datę wpływu na adres Biura Projektu (obowiązujący adres mailowy: mojafirma@gapr.pl).