logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Warsztaty: Budżetowanie wybranych projektów transgranicznych Słowacja-Czechy, Polska-Słowacja

pobierz pdf

24 kwietnia 2020 roku w ramach działań projektu TRANS TRITIA odbyły się warsztaty strategiczne na temat budżetowania wybranych projektów transgranicznych. Warsztaty koncentrowały się na słowacko-czeskich i polsko-słowackich przejściach granicznych i projektach z nimi związanych, w tym ich alokacji budżetowej i źródłach finansowania, a także terminach i instytucjach odpowiedzialnych za inwestycje. Ze względu na ogólną sytuację na świecie związaną z COVID-19 spotkanie zostało zorganizowane online. Uczestniczyli w nim kluczowi interesariusze i decydenci z Polski, Słowacji i Czech. Podczas poprzednich warsztatów ustalono listę kluczowych projektów transgranicznych, a także jej aktualizację, co było efektem kolejnych dyskusji i wymiany informacji w ramach projektu. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji przeprowadzonej przez Pani Menadżer Projektu, która opisał cel spotkania i jego agendę. Po wprowadzeniu, Zespół Ekspertów Politechniki Śląskiej, rozpoczął główną część warsztatów. Pierwsze wnioski zostały przedstawione przez czeskich partnerów i interesariuszy i były związane z budową dróg dla projektów strategicznych oraz budową kolei. Po czeskim punkcie widzenia na projekty, kolejna część dyskusji dotyczyła projektów słowackich. Lista projektów została zaktualizowana, zidentyfikowane projekty w zakresie infrastruktury kolejowej i drogowej są częścią sieci bazowej lub kompleksowej TEN-T w regionie Żyliny. Wszystkie wskazane projekty drogowe są projektami z wysokim priorytetem, zmierzają w kierunku terminali intermodalnych. Celem projektu było zidentyfikowanie i opisanie potencjalnych projektów w regionie TRITIA do roku 2030. Wąskie gardła w infrastrukturze można usunąć na kilka sposobów, gdzie projekt działań opiera się na rozwiązaniach technicznych przygotowanych przez inżynierów projektu podczas przygotowywania dokumentacji projektowej. Dzięki zebranym informacjom, w efekcie projekty transgraniczne będą analizowane pod względem priorytetów, ich właścicieli, ram czasowych, alokacji budżetu i źródła finansowania.

Projekt „TRANS TRITIA Poprawa koordynacji i planowanie transportu towarowego na obszarze TRITIA” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe.

Więcej informacji na stronie projektu.