logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)

pobierz pdf

Czas realizacji projektu: lipiec 2019 – lipiec 2023

Wartość projektu: 6 169 295,36 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 5 020 918,05 PLN

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

Lider projektu:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
Departament Rozwoju Regionalnego, Referat Regionalnej Strategii Innowacji

Partnerzy projektu:

1.Główny Instytut Górnictwa

2.Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o.

3.Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

4.Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.

5.Politechnika Śląska

6.Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.

Konsorcjum w składzie:

7.Uniwersytet Śląski w Katowicach

8.Spółka SPIN-US Sp. z o.o.

9.Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET

10.Sieć Badawcza Łukasiewicz –Instytut Metali Nieżelaznych

11.Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 

Cel projektu:

-usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu

-zacieśnienie współpracy sieciowej poprzez budowanie kompetencji oraz kreowanie marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS)

-zwiększenie liczby Obserwatoriów Technologicznych zgodnych z obszarami technologicznymi i oczekiwaniami jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw

-kontynuacja realizacji Procesu Przedsiębiorczego Odrywania mającego na celu wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą wpłynąć na aktualizację inteligentnych specjalizacji wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RIS WSL)

-rozwój działań mających na celu inicjowanie i wzmacnianie współpracy biznesu oraz jednostek B+R i instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwijania inteligentnych specjalizacji poprzez identyfikację obszarów/tematów biznesowych, w ramach których możliwe byłoby wspólne działanie i realizacja nowych innowacyjnych pomysłów biznesowych