logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na usługę ekspercką w zakresie przygotowania i wygłoszenia inspirującego wykładu

pobierz pdf

Szanowni Państwo,

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę ekspercką w zakresie przygotowania i wygłoszenia  inspirującego wykładu (keynote speaker) poświęconego roli silnej marki Sieci Obserwatoriów w ramach  wydarzenia Regional Observatories Innovation Showroom. Wydarzenie Regional Observatories Innovation Showroom i usługa jest realizowana w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II) decyzja nr UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-01, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

I. Osoba upoważniona do kontaktu:

Izabela Czeremcha
e-mail: obserwatorium@gapr.pl

II. Termin i miejsce realizacji usługi:

Miejsce: 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 37 –  Nowe Gliwice
Termin : 14.09.2023

III. Sposób przygotowania oferty:

  1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim na formularzu oferty (załącznik nr 1)
  2. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  3. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  4. Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iczeremcha@gapr.pl,

E-mail musi zostać zarejestrowany na serwerze Zamawiającego najpóźniej do 4 września 2023 do godz. 15:00.

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania w formie pisemnej pocztą lub osobiście na adres: Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16; Gliwice, bądź za pośrednictwem poczty  elektronicznej (własnoręcznie podpisana i zeskanowana oferta) na adres e-mail: iczeremcha@gapr.pl

Oferty prosimy składać do dnia 04.09.2023 do godz. 15:00.

  1. Kryteria oceny ofert i ich waga
  2. Ocenie według poniższych kryteriów będą podlegać tylko oferty spełniające wszystkie wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym.
  3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryteria:

Cena brutto – 100%

V. Informacje o postępowaniu

W zakresie realizacji  w/w usługi nie obowiązują przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz. 13 i nr 28, poz. 143).

 


Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy