logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

GAPR sp. z o.o. ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego mającego na celu sprzedaż nieruchomości.

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, tel. (32) 3393110, fax (32) 3393117, ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej:

 

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach, Obręb „Centrum”, złożona z działek o numerach:
34
o powierzchni 0,1327 ha,
35/6 o powierzchni 0,0224 ha
35/11 o powierzchni 0,2676 ha zabudowana budynkiem o powierzchni całkowitej 563 m2 (do wyburzenia z uwagi na stan techniczny).

Działki o nr 35/6 i 35/11 zostały ujawnione w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00058404/0,
Działka o nr 34 została ujawniona w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00064288/5 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych.
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,4227 ha.

Dla przedmiotowych nieruchomości Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. na podstawie aktu notarialnego z dnia 31 maja 2016 r. (rep. A nr 2917/2016) przysługuje prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku. Prawo użytkowania wieczystego i prawo własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. w Księdze Wieczystej zostało ujawnione.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości określone zostało w Uchwale Nr XXVI/500/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego centrum i śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 21 listopada 2012 r. poz. 4934).

 

Przetarg odbędzie się wg wewnętrznej procedury Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., tj. w drodze licytacji ustnej ceny wywoławczej.

 

Cena wywoławcza wynosi:

350,00 zł netto za 1 m2 nieruchomości.

Łącznie cena wywoławcza netto : 1 479 450,00 zł

Łącznie cena wywoławcza brutto : 1 819 723,50 zł

Cena brutto z 23% podatkiem VAT dotyczy budynku położonego na działce nr 35/11 z zastosowaniem art. 43 ust. 10 w zw. z art. 43 ust. 11 ustawy o VAT

Minimalne postąpienie wynosi:

5 zł/m2 netto,  Ilość postąpień – minimum jedno.

 

Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się dnia 15.05.2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest odebranie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie wadium oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do dnia 15.05.2020 r. do godziny 9.30 w siedzibie organizatora przetargu.

Wadium w wysokości 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy) należy wpłacić na rachunek bankowy Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o.
nr 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984 w terminie do dnia 14.05.2019 r. do godz. 15:30.
Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek.

 

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości, warunki zawarcia umowy oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą należy pobrać w siedzibie organizatora przetargu w godz. 8.00-15.00, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, od dnia 30.04.2020 r. do dnia 14.05.2020 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.