logo unii

pl / en

BIP

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, tel.(32)339110, fax (32)3393117; ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

pobierz pdf

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi  nieruchomość położona w Gliwicach, Obręb „Centrum”, złożona z działki o numerze 35/10 (niezabudowanej) i powierzchni 1154 metrów kwadratowych. Przedmiotowa działka została ujawniona w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00058404/0, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Nieruchomość ta stanowi własność Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach na podstawie aktu notarialnego z dnia 31 maja 2016roku. Prawo własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w Księdze Wieczystej  zostało ujawnione.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie terenu określone zostało w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonego w centralnej części miasta. – Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 października 2012r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r., poz.4934.

Przetarg odbędzie się wg wewnętrznej procedury Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości I Rozwoju Sp. z o.o. –   w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.

Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto / m kw.

Ilość postąpień – minimum jedno

Cena wywoławcza: 1m kw. nieruchomości netto 345,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć złotych i zero groszy), 1m kw.  nieruchomości brutto 424,35 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery  złote i trzydzieści pięć groszy).

Cena netto  nieruchomości o numerze 35/10  wynosi 398.130,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści złotych i zero groszy)  -cena wywoławcza całej nieruchomości.

Cena brutto nieruchomości o numerze 35/10  wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 489.699,90 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych  i dziewięćdziesiąt  groszy) – cena wywoławcza całej nieruchomości

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy) płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o.  w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) w terminie do dnia 21 grudnia 2018r. do godz. 9:30.

Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się dnia 21 grudnia 2018r. o godzinie 10.00 w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o.  w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami  do dnia 21 grudnia 2018r. do godziny 9.30 w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 8.00 – 15.00, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku; od dnia 6 grudnia  2018r. do dnia 20 grudnia  2018r.od godz. 8:00 do 15:00.

Cena specyfikacji wynosi 100 zł  (słownie: sto złotych 00/100 groszy)  plus 23% podatku VAT, płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o.  w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.