logo unii

pl / en

BIP

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 tel. (+48 32) 339 31 10, fax (+48 32) 339 31 17, ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

pobierz pdf

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Żorach, obręb 0010 Żory, złożona z działki o numerze 3596/41 o powierzchni: 0,3681 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej o numerze GL1X/00021211/5, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żorach sprzedawanej łącznie z udziałem wynoszącym 3681/67757 części w nieruchomości położonej w Żorach przy ul. Bocznej, stanowiącej drogę, składającą się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3251/41 i 3253/48, przy czym  łączna powierzchnia ww. działek drogowych wynosi 1,3099 ha a działki te  wpisane są  do księgi wieczystej nr GL1X/00020307/8. prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żorach V Wydział Ksiąg Wieczystych – zapewniających dojazd do ww. nieruchomości.

Właścicielem sprzedawanej nieruchomości gruntowej oraz sprzedawanego udziału w prawie własności działek drogowych jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach.

Nieruchomość 3596/41 stanowiąca przedmiot przetargu jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, i tak, w dziale III ww. KW wpisane są:

  • prawo drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości KW nr 8084 bliżej określone w paragrafie 4 umowy z dnia 23 kwietnia 1957 r. nr 2 na wniosek  nr 1257 przeniesiono celem współobciążenia z KW 8083
  • ciężar zapisany pod poz. 1 działu II księgi wieczystej Żory rola Tom VI wykaz 176, przeniesiony dnia 9 października 1935 r., przepisany dnia 03.03.1959 r.

natomiast dział IV tej księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

Nieruchomość przeznaczona jest pod realizację przedsięwzięć produkcyjnych, baz, składów i magazynów.

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości budowlanej. Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto / m kw.

Ilość postąpień – minimum jedno.

  • Cena wywoławcza 1m kw. nieruchomości wraz z udziałem w działkach drogowych wynosi netto 145,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć złotych i zero groszy) a cena  1m kw.  nieruchomości wraz z udziałem w działkach drogowych brutto wynosi 178,35 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem złotych, 35/100 ).
  • Cena netto nieruchomości o numerze 3596/41 wraz z udziałem w działkach drogowych wynosi 533 745,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych i zero groszy) i stanowi cenę wywoławczą całej nieruchomości wraz z udziałem w działkach.
  • Cena brutto nieruchomości o numerze 3596/41 wraz z udziałem w działkach drogowych obciążona 23% podatkiem VAT wynosi 656 506,35 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć  złotych i 35/100 ) i stanowi cenę wywoławczą całej nieruchomości wraz z udziałem w działkach,

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy) na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o.  w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) w terminie do dnia 28.02.2020 r. do godziny 10.30.

Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się dnia 28.02.2020 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o.  w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest odebranie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami  do dnia 28.02.2020 r. do godziny 10.30 w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy pobrać w siedzibie organizatora przetargu w godz. 8.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku od dnia 13.02.2020 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.