logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Informacja o dokonaniu wyboru i podpisaniu oferty na dostawę wyposażenia

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów poprzemysłowych w ramach rewitalizacji dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury technicznej w Gliwicach Lotnisko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w imieniu Aeroklubu Gliwickiego
informujemy, iż dokonano wyboru i podpisano umowę na dostawę wyposażenia: pistolet lakierniczy duży, pistolet lakierniczy mały, pistolet do piaskowania,
kompresor, odkurzacz warsztatowy

z firmą Projektowanie i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych Kamaj Łukasz, ul. Kunickiego 11/3, 44-100 Gliwice