logo unii

pl / en

BIP

KOMUNIKAT 1 dot. przetargu nieograniczonym na usługi projektowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach”

pobierz pdf

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak niżej.

Pytania zadane przez Oferenta:

1. Czy Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że wykonał dokumentację (koncepcja funkcjonalno użytkowa, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar, kosztorys inwestorski i STWiORB) budowy lub przebudowy dróg startowych, dróg kołowania, płyt lotniskowych, stacji paliw łącznie infrastrukturą lotniskowa, wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz uzyskał na jej podstawie prawomocną decyzję administracyjną dla wszystkich ww elementów lotniska w jednym opracowaniu (temacie)?

Czy Zamawiający uzna za spełnienie cytowanego warunku wykazanie przez wykonawcę, że wykonał dokumentację dla dróg startowych lub dróg kołowania lub płyt lotniskowych z infrastrukturą oraz, że wykonał dokumentację dla stacji paliw w ramach odrębnych zadań projektowych?

2. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego projektów stacji paliw, wykazanie przez wykonawcę, że wykonał dokumentacje dla nawierzchni analogicznych jak dla stacji paliw to znaczy nawierzchni szczelnych zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska paliw i innych substancji, wyposażonych w zbiornik zbierania substancji niebezpiecznych i separator dla systemów odwodnienia.

Odpowiedzi na powyższe pytania:

Odpowiedź 1 na pytanie nr 1. – o jednoczesność wszystkich elementów:

TAK, Zamawiający wymaga minimum jednej podobnej dokumentacji dla każdego z wymienionych elementów lotniskowych, ale nie muszą być one spełnione w jednym zadaniu.

Odpowiedź 2 na pytanie nr 2. – powierzchnie analogiczne dla stacji paliw:

TAK, jeżeli będzie to dokumentacja dla powierzchni analogicznych jak dla stacji paliw lotniczych – wymagane jest wówczas oświadczenie Projektanta o zgodności z wymaganiami lotniczymi lub wyjaśnienie, które elementy nie spełniają wymagań lotniczych, ale zostaną uwzględnione w oferowanej usłudze.