logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat Komisji Przetargowej nr 1 z dnia 2 lipca 2020 r dot. zapytania ofertowego na realizację usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nr GAPR–DPRJ/564/20/W

pobierz pdf

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje:

  • Pytanie 1

„W nawiązaniu do „Zakres robót został szczegółowo ujęty w dokumentacji techniczno-budowlanej stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, która zostanie udostępniona przez Zamawiającego w wersji elektronicznej na wniosek Oferenta, po podpisaniu przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Oferenta i dostarczeniu do Zamawiającego OŚWIADCZENIA O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI, stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego” proszę uprzejmie o potwierdzenie, żeby oświadczenie może być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”

Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający informuje, iż w celu udostępnienia dokumentacji techniczno – budowlanej stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, może zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożone w wersji elektronicznej.

Oświadczenie wraz z wnioskiem Oferenta o udostępnienie techniczno – budowlanej należy w takim przypadku przesłać na adres: gapr@gapr.pl wraz ze wskazaniem na jaki adres Zamawiający ma przesłać płytę z dokumentacją techniczno – budowlaną.

  • Pytanie 2

„W nawiązaniu do „Podpisaną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej (osobiście lub przesyłką kurierską/pocztową)…” w związku z sytuacją panującą w kraju – pandemia – uprzejmie proszę o dopuszczenie złożenia oferty e-mailem podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedź 2

Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej. Obecna sytuacja epidemiologiczna umożliwia złożenie oferty osobiście lub przesyłką kurierską/pocztową. Ponadto Zamawiający informuje, iż przewidział dłuższy niż wymagany termin składania ofert, biorąc pod uwagę warunki zapytania ofertowego, w tym konieczność złożenia oferty w formie papierowej.

Komunikat 1 z dnia 2020.07.02