logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat Komisji Przetargowej nr 2 z dnia 8 lipca 2020 r dot. zapytania ofertowego na realizację usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nr GAPR–DPRJ/564/20/W

pobierz pdf

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do zapytania ofertowego nr GAPR-DPRJ/564/20/W z dnia 01 lipca 2020 r.

  1. Zmiana postanowienia w VI, ust. 3 zapytania ofertowego z:

„Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji umowy o pełnienie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego.”

na:

„Zamawiający dopuszcza częściowy udział w realizacji umowy podwykonawców. Warunkiem udziału podwykonawcy w zakresie udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, o których mowa w ust. 1, lit. A jest wskazanie podwykonawcy w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego tj. WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ OFERENTA DO REALIZACJI NADZORU INWESTORSKIEGO.”

  1. VI, ust. 4 zapytania ofertowego zostaje skorygowany o dodatkowy zapis dot. oświadczenia  podwykonawcy. Ostateczny zapis rozdz. VI, ust. 4 zapytania ofertowego przyjmuje następujące brzmienie:

„Oferent w trakcie oceny ofert/ Oferent, którego oferta zostanie wybrana do realizacji, może zostać zobowiązany do przesłania w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w tym w szczególności:

  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń potwierdzających aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie osób pełniących nadzór inwestorski (np. referencji, protokołów, zaświadczeń)
  • oryginał oświadczenia podwykonawcy o udostępnieniu osób zdolnych do wykonania zamówienia wskazanych w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego (jeśli dotyczy).”
  1. VII ust. 4 zapytania ofertowego (wzór opisu koperty):

Zmiana terminu składania ofert: z „Nie otwierać do dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 12:30” na dzień 16 lipca 2020 r. do godz. 12:30

  1. VII ust. 5 zapytania ofertowego:

Zmiana terminu dostarczenia ofert: z dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 12:00 na dzień 16 lipca 2020 r. do godz. 12:00

  1. VII ust. 11 zapytania ofertowego:

Zmiana terminu otwarcia ofert z dnia 13 lipca 2020 r. o godz. 12:30 na dzień 16 lipca 2020 r. o godz. 12:30

  1. XVI ust.2 zapytania ofertowego:

Zmiana terminu składania zapytań z 07 lipca 2020 r. do godz. 12.00 na 13 lipca 2020 r. do godz. 12:00.

Skorygowane postanowienie brzmi:

„Zamawiający zastrzega, że będzie udzielał odpowiedzi na zapytania Oferentów, które wpłynęły nie później niż do dnia  13 lipca 2020 r. do godz. 12:00

  1. Zmiana wzoru Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego „Wykaz uprawnień i doświadczenia.”, któremu nadaje się brzmienie, jak w załączniku do niniejszego Komunikatu.

 

Załączniki:

1. NG III ZAPYTANIE OFERTOWE NADZÓR INWESTORSKI_2020.07.08

2. Komunikat 2 z dnia 2020.07.08 – po zmianie

3. NG III Załącznik nr 3 Wykaz uprawnień i doświadczenia 2020.07.08 – po zmianie

4. NG III Załącznik nr 3 Wykaz uprawnień i doświadczenia 2020.07.08