logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 1 z dnia 10 lipca 2019r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej”

pobierz pdf

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytanie, Inwestor Zastępczy odpowiada jak następuje:

Pytanie 1

„Prosimy o potwierdzenie (analogicznie jak w przypadku poprzedniego postępowania), iż ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Zamawiający wymaga,  aby Wykonawcy sporządzili kosztorysy ofertowe jedynie w wersji uproszczonej, bez podawania podstaw wyceny, gdyż takich nie podał Zamawiający i takich nie wymaga.

W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego o zakresie świadczenia decyduje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a nie kosztorys ofertowy. W konsekwencji nawet w przypadku gdy wykonawca pominął jakieś roboty w kosztorysie ofertowym, to brak wyceny ich wartości nie zwalnia wykonawcy z obowiązku ich wykonania (wyrok z 15 stycznia 2010 r. Sądu Okręgowego w Kielcach VII Ga). Kosztorys ofertowy nie jest dokumentem, który potwierdza, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom zamawiającego, kosztorys określa cenę i zakres świadczenia (KIO/UZP 321/08). Przyjmuje się, że kosztorys ofertowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w którym zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter jedynie informacyjny i pomocniczy.”

Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie kosztorysu uproszczonego, bez podawania podstaw wyceny, gdyż takich nie podał i takowych nie wymaga.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż wybrany w drodze licytacji „w dół” Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przeformatowania kosztorysu ofertowego  stosownie do układu wniosku o dofinansowanie – do celów rozliczeniowych