logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 1 z dnia 12 września 2019r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Nowe Gliwice Etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej Koksowni „Gliwice”.

pobierz pdf

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje:

 

  Pytanie 1

Proszę o podanie właściwego terminu zakończenia robót (w ogłoszeniu oraz SIWP termin ten wyznaczono na 01.11.2021, natomiast we wzorze umowy na 31.12.2022).

Odpowiedź

Termin zakończenia robót – 01.11.20214.

 

  Pytanie 2

Proszę o informację, czy w przypadku składania oferty drogą elektroniczną wymagane jest przesłanie skanu podpisanej oferty papierowej, czy oferta ma być wygenerowana do pliku pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź

Tak, w przypadku składania oferty drogą elektroniczną wymagane jest przesłanie skanu podpisanej oferty papierowej.

 

  Pytanie 3

Czy Zamawiający zaakceptuje wadium w postaci e-gwarancji ubezpieczeniowej?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie akceptuje wadium w postaci e-gwarancji ubezpieczeniowej.

 

  Pytanie 4

Proszę o potwierdzenie, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w postaci gwarancji ubezpieczeniowej.

Odpowiedź

Tak, gwarancja ubezpieczeniowa jest dopuszczalnym zabezpieczeniem należytego wykonania umowy,

 

  Pytanie 5

Zwracam się z prośbą o zmianę warunku zawartego w SIWP oraz w załączniku nr 1 (oferta) dot. osoby zdolnej do wykonania zamówienia poprzez dopuszczenie osób posiadających uprawnienia inżynieryjne drogowe, jak zapisano w §12 ust. 3 wzoru umowy.

Odpowiedź

Tak, kierownikiem budowy winna być osoba posiadająca uprawnienia inżynieryjno drogowe

 

  Pytanie 6

Proszę o potwierdzenie, że w pkt. 2 oferty należy wpisać ilość robót budowlanych o wartości min. 5 mln zł netto, których kierownikiem budowy był/a osoba wymieniona w tym punkcie.

Odpowiedź

Tak, w pkt 2 należy wpisać ilość robót budowlanych o wartości min. 5 mln zł netto, których kierownikiem budowy była osoba wymieniona w tym punkcie oferty.