logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 10 z dnia 14 czerwca 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B”

pobierz pdf

Jako, że jeden z oferentów zadał następujące pytanie, Zamawiający odpowiada jak następuje:

  • Pytanie 39

„Prosimy o określenie, czy w zakresie zadania jest wykonanie oblotu kontrolnego świateł nawigacyjnych i czy należy uwzględnić go w wycenie zadania?”

Odpowiedź 39 na Pytanie 39

Nie ma takiej potrzeby.

 

  • Pytanie 40

„W nawiązaniu do poprzedniego pytania. Jeżeli tak, to prosimy o potwierdzenie, że termin wykonania zadania nie uwzględnia wykonania oblotów, które zostaną wykonane po zakończeniu prac, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.”

Odpowiedź 40 na Pytanie 40

Nie dotyczy, w związku z odpowiedzią na pytanie 39

 

  • Pytanie 41

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada, aktualne i obowiązujące do wymaganego terminu zakończenia robót, wyniki pomiaru undulacji geoidy i wyznaczoną wysokość elipsoidalną, wykonane przez uprawnionego geodetę?

Odpowiedź 41 na Pytanie 42

Nie,      Zamawiający nie posiada.

 

  • Pytanie 42

„W nawiązaniu do poprzedniego. Jeżeli nie, to prosimy o informację, czy wykonawca ma uwzględnić  powyższe w wycenie zadania?”

Odpowiedź 42 na Pytanie 42

Nie dotyczy, z zastrzeżeniem iż nie istniej taki obowiązek dla całości zadania.

 

  • Pytanie 43

„Do obowiązków Wykonawcy (SIWP Rozdz. III pkt 13) należy:

„współdziałanie z Zamawiającym przy aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska poprzez: […]”.

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zadania po stronie Wykonawcy leży obowiązek przygotowania zmian do rejestru lotnisk oraz AIP a w szczególności:

Przygotowanie załączników kartograficznych do wniosku o dokonanie zmian istotnych cech technicznych i eksploatacyjnych do Rejestru Lotnisk Cywilnych prowadzonego przez Prezesa ULC – do 14 dni od ich zaistnienia.

Przygotowanie załączników kartograficznych do wniosku o zmianę Instrukcji Operacyjnej Lotniska:

– mapa powierzchni ograniczających wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska w skali 1:25000 (na zaktualizowanym podkładzie topograficznym);

– plan zagospodarowania lotniska w skali 1:5000 (na zaktualizowanym podkładzie topograficznym);

– lokalizacja lotniska w regionie w skali 1:500 000;

– plan rejonu zabudowy lotniska w skali 1:1 000;

– profil podłużny i poprzeczny lotniska po osi DS1 i stref podejścia skali 1:1 000/25 000;

– profil podłużny i poprzeczny lotniska po osi DS2 i stref podejścia skali 1:1 000/25 000;

– teczka rejestracyjna lotniska.

Inwentaryzacja i opracowanie operatu pomiarowego przeszkód lotniczych w obszarze oddziaływania lotniska, tj. w obszarze rzutu poziomego powierzchni ograniczających wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie lotniska – dla parametrów lotniska po modernizacji.

 

Aktualizacja dokumentacji kartograficznej Zbioru Informacji Lotniczych AIP VFR POLAND AD4 EPSU, tj.:

– mapa AD4 EPSU 3-0 Aerodrome Chart – 1:10 000;

– mapa AD4 EPSU 4-0 Visual Operation Chart – 1:50 000;

– mapa AD4 EPSU 5-0 Visual Operation Chart – 1:250 000;

– mapa Extract Aeronautical Chart of Poland – 1:500 000.

Odpowiedź 43 na Pytanie 43

Potwierdzamy, że w zakresie zadania – po stronie Wykonawcy leży obowiązek przygotowania zmian do rejestru lotnisk oraz AIP. Jednocześnie informujemy, że posiadamy decyzję ULC zezwalającą na wprowadzenie istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska Gliwice (EPGL), dotyczących zadania.

 

  • Pytanie  44

Do obowiązków Wykonawcy (SIWP Rozdz. III pkt 14) należy:

„współdziałanie z Zamawiającym przy uzyskaniu decyzji administracyjnej pozwolenie na użytkowanie”. Prosimy o jednoznaczne określenie, na czym ma polegać współdziałanie i dokładnie jakie obowiązki będą spoczywały na Wykonawcy.

Odpowiedź 44 na Pytanie 44

Zgodne z przepisami prawa wykonanie prac, wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz ewentualne poprawki, aby Zamawiający uzyskał decyzję administracyjną pozwolenie na użytkowanie.

 

  • Pytanie 45

W zapisach SIWP oraz opisie projektu występuje informacja o konieczności wykonania świateł podejścia na obu kierunkach lądowania. Światła podejścia nie występują na żadnych rysunkach projektu, dlatego też prosimy o potwierdzenie, że jest to omyłka pisarska i wykonawca nie ma przewidzieć wykonania świateł podejścia na obu kierunkach, ani żadnej infrastruktury z nimi powiązanej. Natomiast, jeżeli ma je wykonać, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej i wskazanie, że budowa świateł podejścia jest objęta pozwoleniem na budowę.

Odpowiedź 45 na Pytanie 45

Zapis w SIWP o konieczności wykonania świateł podejścia na obu kierunkach lądowania należy uznać jako omyłkę pisarską. Opis projektu zawierał taką informację, ale zrezygnowano z świateł podejścia, ponieważ wystąpił problem pozyskania niezbędnego terenu oraz ograniczenia kosztów na tym etapie modernizacji lotniska.

 

  • Pytanie 46

Prosimy o potwierdzenie, że udzielenie gwarancji na 5 lat nie dotyczy gwarancji na dostarczone materiały specjalistyczne oświetlenia nawigacyjnego, w tym świateł, układu zasilania i sterowania. Informujemy, że producenci oświetlenia nawigacyjnego udzielają gwarancji 2-3 letniej. Dlatego też proponujemy, w celu obniżenia kosztów realizacji inwestycji, aby udzielenie gwarancji na 5 lat dotyczyło robót, a nie wyposażenia specjalistycznego, w tym oświetlenia nawigacyjnego, układu zasilania i sterowania, agregatu.

Odpowiedź 46 na Pytanie 46

Nie,   okres gwarancji wynosi 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i dotyczy robót  (Rozdział VII – punkt 1) i wszelkich maszyn i urządzeń (Rozdział VII – punkt 7)

 

  • Pytanie 47

Dotyczy oświetlenia nawigacyjnego. Czy dla potwierdzenia jakości rozwiązań do zastosowania w realizacji, Zamawiający wymaga aby zastosować system składający się min. z pulpitu sterowania i regulatorów stałoprądowych, funkcjonujących na lotnisku użytku publicznego lub użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji?

Odpowiedź 47 na Pytanie 47

W związku z planowaną zmianą statusu lotniska z wyłącznego na publiczne – niepodlegające certyfikacji, należy zastosować rozwiązania niezbędne dla takiego lotniska.