logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 10 z dnia 12 czerwca 2019r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej”

pobierz pdf

Dot. przetargów / zadań od 1-10

Jako, że Oferenci zadali poniższe pytania, Inwestor Zastępczy odpowiada jak następuje:

Pytanie 50

„W nawiązaniu do Komunikatu nr 2 zamieszczonego na stronie Zamawiającego oraz z uwagi na różny charakter pozycji w zadaniu nr 10, zwracam się z prośbą o ponownie rozpatrzenie wniosku/zapytania o:Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej w zadaniu nr 10?”

Odpowiedź 50

Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty cząstkowej w zadaniu nr 10.

 

Pytanie 51

„Do jakiej pozycji (zadania przetargowego) należy przyporządkować wyburzenie istniejącego zbiornika żelbetowego znajdującego się w okolicy narożnika segmentu D w osiach A/6, o którym była mowa podczas naszej wizji lokalnej na obiekcie. Czy inwestor dysponuje inwentaryzacją omawianego zbiornika czy należy założyć największe ryzyko przy wycenie rozbiórki tego elementu.

Odpowiedź 51.1

Usunięcie pozostałości piwnicy, której wejście zostało zabezpieczone włazem – a nie wyburzenie zbiornika żelbetowego  – należy ująć w wycenie Zadania 4 – Budowa Segmentu D.

Odpowiedź 51.2

Inwestor nie dysponuje inwentaryzacją ww. piwnicy. Informacje zebrane z tzw. wykopów kontrolnych nie wskazują aby ww. piwnicy przechowywane były materiały / substancje niebezpieczne.

 

Pytanie 52

„Czy poniższy zapis dotyczy branży elektrycznej- niskoprądowej dla prac  wewnętrznych :

Zatrudnianie osoby lub osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i konstrukcyjnymi, bez ograniczeń w rozumieniu Prawa budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo osoby lub osób uprawnionych do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach inżynierii drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, które uczestniczyły jako kierownik budowy lub kierownik robót w realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min. 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) netto każda, polegających na realizacji budów posiadających podobieństwo przedmiotowe do przedmiotu zamówienia.”

Odpowiedź 52

Nie, jako że powyższy zapis nie dotyczy branży elektrycznej / teletechnicznej – zapis winien być następujący „…..  kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlowymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, ….. ”

 

Pytanie 53

„Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia poprzez posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie minimum 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych ). W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda załączenia do oferty informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.”

Czy wystarczy oświadczenie wykonawcy oraz dostawców materiałów do tego zadania ?”

Odpowiedź 53

Nie  Zamawiający nie dopuszcza oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wymaganych w rozpatrywanym zadaniu środków finansowych lub zdolności kredytowej.

 

Pytanie 54

„DOTYCZY: CZĘŚĆ 9 LAMPY SOLARNE

Prosimy o podanie parametrów lamp solarnych. Wedle opinii podwykonawcy zastosowane lampy solarne w zimie nie będą działać. Panele musza być ustawione pod kątem 60 stopni w stronę południową. Podane przez Zamawiającego lampy  nie mają takiej opcji ustawienia panela. Nie ma podanej mocy oprawy LED. Wiadomo jednak ze panel nie zależnie od czego spowoduje ze lampa może świecić 1-2 h po zapadnięciu zmroku.”

Odpowiedź 54

Zamawiający dopuszcza inny dobór lampy solarnej, pod warunkiem spełnienia poniższych wytycznych zawartych w projekcie ścieżki rowerowej, jak następuje

lampa – oświetlenie parkowe – Lampa fotowoltaiczna, stojąca wys. 2,5 m (maksymalnie 3 m) wykonana z aluminium. Wodoszczelność IP 64. Barwa światła zimna biała. Kolor oprawy i słupa antracytowy. W komplecie do lampy fundament prefabrykowany dedykowany przez producenta lampy. Fundament obniżony o grubość nawierzchni umożliwiający podejście z nawierzchnią bezpośrednio pod lampę. Kotwy mocujące dedykowane przez producenta.
UWAGA:
Wraz z podanym asortymentem należy zamówić odpowiednią ilość elementów mocujących, śrub, podkładek, uchwytów, uszczelek itp. zgodną z wytycznymi montażu elementu określonymi przez Producenta