logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 10 z dnia 28 sierpnia 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B” z dnia 2 sierpnia 2018 r.

pobierz pdf

Jako, że jeden z oferentów zadał następujące pytania Zamawiający odpowiada jak następuje ::

Pytanie 59           W dokumentach będących częścią materiałów przetargowych znajduje się wymieniony, niekiedy bardzo dokładnie, sprzęt będący przywołaniem konkretnych typów, konkretnego producenta. Przykładowo konkretne typy opraw oświetleniowy, konkretne typy zasilaczy stałoprądowych czy nazwy własne transformatorów, złącz, systemu sterowania oświetleniem itp. itd. Rozumiemy, że nazwy te zostały przywołane przykładowo i oferent  może zastosować inny sprzęt pod warunkiem zapewnienia przez ten sprzęt tej samej funkcjonalności co wymieniony w dokumentach. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź 59     Należy wykonać zgodnie z SIWP i dokumentacją projektową.

 

Pytanie 60           W dokumentacji znajduje się zapis „W pomieszczeniu kontroli lotów projektuje się zastosowanie systemu „AMS PICO …. (który) umożliwia proste i przejrzyste sterowanie za pomocą obrotowych przełączników i sygnalizuje stan pracy barwnymi diodami ”. Prosimy o zgodę na zastosowanie nowoczesnych dotykowych paneli sterowniczych z wizualizacją, która pozwala kontrolerowi na natychmiastowe zorientowanie się w zakresie świecenia lub nie poszczególnych segmentów oświetlenia lotniskowego.

Odpowiedź 60     Należy wykonać zgodni z SIWP i dokumentacją projektową. Należy zastosować system oparty na panelu sterowania i regulatorach stałoprądowych dostarczanych przez specjalistycznego producenta systemów oświetlenia nawigacyjnego, funkcjonujący na co najmniej jednym lotnisku użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji lub użytku publicznego. Panel sterowania bazujący na komunikacji szeregowej, wyposażony w modem dla zdalnej kontroli stanu pracy i stanów alarmowych przez producenta. W przypadku zamiany panelu mechanicznego na panel dotykowy nie mniejszy niż 15″, ze względu na niższą żywotność, Zamawiający wymaga wymianę panelu na nowy przed upływem terminu gwarancji.

 

Pytanie 61           W dokumentacji znajduje się zapis „Planuje się zastosowanie regulatorów stałoprądowych oraz systemu sterowania ze sterownikiem radiowym pochodzących od jednego producenta, zapewniających wysoką niezawodność oraz wysoką wydajność zastosowanych rozwiązań” jest zapisem jedynie marketingowym. Za zainstalowany sprzęt i jego prawidłowe działanie bierze odpowiedzialność wykonawca i on powinien dobrać sprzęt tak wszystkie jego elementy współdziałały ze sobą. Producenci wysokiej klasy sterowników radiowych nie produkują regulatorów stałoprądowych i systemów sterowania natomiast specjalizują się w sterownikach radiowych. Przytoczony zapis skazywałby Inwestora na sprzęt nie najwyższej jakości, który wbrew intencjom mógłby być zawodny. Prosimy o dopuszczenie sprzętu różnych producentów albo wręcz wykreślenie cytowanego zdania.

Odpowiedź 61     Zamawiający zaprzecza twierdzeniu oferenta i podtrzymuje zapis. Wymaga się zastosowania sterownika radiowego wyposażonego fabrycznie w komunikację szeregową kompatybilną z systemem układu sterowania i regulatorów stałoprądowych oraz dodatkowa komunikację po stykach. Nie dopuszcza się zastosowania sterownika radiowego bez możliwości zmiany częstotliwości pracy w zakresie 118-136MHz na miejscu instalacji przez użytkownika bez przyjazdu specjalistycznego serwisu czy też konieczności odsyłania sterownika do przestrojenia. 

 

Pytanie 62           Zaproponowano zastosowanie jednokierunkowych opraw progu co wskazuje oznaczenie -GM – w kodzie oprawy a następnie (w punkcie 8.4) zastosowanie, również jednokierunkowych: kod -RM-, opraw końca drogi startowej. Tymczasem nowoczesnym rozwiązaniem, i ekonomicznie uzasadnionym, jest stosowanie opraw dwukierunkowych zielono/czerwonych, które stanowią idealne rozwiązanie dla progu/końca. Rozumiemy, że takie oprawy można zaoferować. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź 62     Należy zastosować światła zagłębione progu/końca z dwoma wtyczkami dla autonomicznego załączania kierunku progu lub kierunku końca DS.

 

Pytanie 63           Prosimy o określenie ilości opraw barwy biało/białej i biało/żółtej na drodze startowej

Odpowiedź 63     Oferent powinien być specjalistycznym podmiotem i być w stanie określić ilość opraw danej barwy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ilość opraw barwy biało/białej i biało/żółtej zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego po wybraniu Wykonawcy.

 

Pytanie 64           Prosimy o dookreślenie wykonania „płytkiej puszki” – czy otwory do wprowadzenia kabli strony pierwotnej z boku (i ile tych otworów) czy z dołu i jakiej średnicy.

Odpowiedź 64     Puszki należy dobrać zgodnie z wymaganiami producenta świateł nawigacyjnych.

 

Pytanie 65           Jak rozumiemy, obwody zasilania krawędzi DS będą także zasilały oprawy końców DS. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź 65     Światła końca DS należy zasilić wspólnie z krawędzią DS, z dwóch przeplatających się obwodów.

 

Pytanie 66           Studzienki transformatorowe – proponowane studzienki 500mm mogą być w wielu przypadkach zastąpione studzienkami 350mm, mieszczącymi swobodnie jeden transformator. Prosimy o potwierdzenie, że mogą być stosowane.

Odpowiedź 66     Należy wykonać zgodnie z SIWP i dokumentacją projektową. Należy zastosować studzienki o głębokości nie mniejszej niż 500mm. Do ich posadowienia należy zastosować min. 10cm warstwy betonu podkładowego B10 oraz opaskę o grubości nie mniejszej niż 10cm o klasie betonu min. B25.

 

Pytanie 67           Regulatory stałoprądowe – prosimy o zgodę na dobór wielkości regulatorów oferentowi, który najlepiej potrafi określić wielkość tego regulatora w zależności od zaoferowanych opraw, transformatorów, kabla.

Odpowiedź 67     Należy wykonać zgodni z SIWP i dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się zastosowania regulatorów o słabszej mocy niż wskazana w dokumentacji. Regulatory mają mieć możliwość zoptymalizowania do rzeczywistej mocy na obwodzie poprzez odczepy i gwarantować zapas mocy w przypadku rozbudowy/zmian w systemie świetlnym.

 

Pytanie 68           Długość kabla – prosimy o sprawdzenie i podanie długości kabli strony pierwotnej w poszczególnych obwodach gdyż jest to potrzebne do oszacowania strat w kablu i pozwoli zaoferować odpowiednią ilość kabla. Tabela w punkcie 15.1 wskazuje, że długości kabli to albo 1,4km albo 3 km w co trudno uwierzyć.

Odpowiedź 68     Wykonawca powinien zweryfikować ilość kabla pierwotnego i przyjąć ilość konieczną do realizacji zadania zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami SIWP. Przedmiar jest załączony pomocniczo.

 

Pytanie 69           Kabel strony pierwotnej – oznaczenie kabla jako 1*6mm2 5kV może sugerować, że jest to kabel bez oplotu 2,5mm2. Prosimy o potwierdzenie, że jest to standardowy kabel 1*6mm2+2,5mm2 Cu.

Odpowiedź 69     Należy zastosować kabel strony pierwotny 1x6mm2 5kV z ekranem z taśmy miedzianej, funkcjonujący na co najmniej jednym lotnisku użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji lub użytku publicznego

 

Pytanie 70           Przesunięty próg – z rysunków E-01 oraz E-04 wynika, że na kierunku 26 będzie przesunięty próg. Prosimy o potwierdzenie. Jeżeli nasza obserwacja jest właściwa to prosimy o podanie właściwej długości drogi startowej lub skorygowanie odległości pomiędzy oprawami na krawędzi DS. Innymi słowy czy długość 800m jest pomiędzy progami a oprawy po prawej stronie od progu na rysunku E-04 są poza drogą startową (dlaczego wówczas mają być czerwono/czerwone?) czy też 800m jest liczona z grubsza pomiędzy oprawami 3-33 a 3-1?

Odpowiedź 70     Potwierdzamy, na kierunku 26 mamy do czynienia z progiem trwale przesuniętym. Długość drogi startowej mierzona pomiędzy progiem 08 (jej lewą krawędzią) a progiem 26 (białą linią po prawej stronie prostopadłą do osi) wynosi 800 metrów.

Oświetlenie krawędziowe (nie mylić z oświetleniem progowym) po prawej stronie progu 26 jest czerwono/czerwone, gdyż ten odcinek utwardzonej nawierzchni nie może być wykorzystywany do operacji startów (rozbiegu) na kierunku 08 i lądowań (przyziemiania) na kierunku 26. Może on być wykorzystywany do kołowania do płyty postojowej przez DK1 oraz do wydłużenia rozbiegu przy starcie na kierunku 26 i dokończenia dobiegu przy lądowaniu na kierunku 08.

W lotnictwie definiujemy 4 długości drogi startowej dla każdego kierunku. Tylko w szczególnym przypadku są one sobie równe i takie same na obydwu kierunkach.

W przypadku lotniska w Gliwicach, deklarowane długości drogi startowej dla poszczególnych kierunków to:

KIERUNEK 26:

TORA – 900m (Take-off run available – rozporządzalna długość rozbiegu) to długość drogi startowej deklarowana jako odpowiednia do rozbiegu startującego samolotu.

TODA – 900m (Take-off distance available – rozporządzalna długość startu) to długość deklarowana jako odpowiednia do rozbiegu startującego samolotu, powiększona o ewentualne zabezpieczenie wydłużonego startu.

ASDA – 900m (Accelerate-stop distance available) – rozporządzalna długość startu powiększona o ewentualne zabezpieczenie przerwanego startu.

LDA – 800m (Landing distance available – rozporządzalna długość lądowania) – długość drogi startowej deklarowana jako odpowiednia do lądowania.

KIERUNEK 08: 

TORA – 800m (Take-off run available – rozporządzalna długość rozbiegu) to długość drogi startowej deklarowana jako odpowiednia do rozbiegu startującego samolotu.

TODA – 800m (Take-off distance available – rozporządzalna długość startu) to długość deklarowana jako odpowiednia do rozbiegu startującego samolotu, powiększona o ewentualne zabezpieczenie wydłużonego startu.

ASDA – 900m (Accelerate-stop distance available) – rozporządzalna długość startu powiększona o ewentualne zabezpieczenie przerwanego startu.

LDA – 900m (Landing distance available – rozporządzalna długość lądowania) – długość drogi startowej deklarowana jako odpowiednia do lądowania.

 

Pytanie 71           Poziom ochrony IP – Zamawiający słusznie wymaga dla opraw zagłębionych IP 67, wymaganie jednak tego samego poziomu ochrony dla opraw naziemnych nie jest niczym uzasadnione. Standardowe wymaganie IP 55 jest w zupełności wystarczające . Prosimy zmianę klasy IP z 67 na 55 dla opraw naziemnych np. opraw krawędzi drogi kołowania czy też krawędzi drogi startowej.

Odpowiedź 71     Wykonać zgodnie z SIWP i dokumentacją projektową. Wskazane parametry opraw mają zagwarantować wysoką jakość produktów i ich pracy. Nie dopuszcza się stosowania opraw o gorszym parametrze IP od wskazanego w dokumentacji.

 

Pytanie 72           Znaki – w dokumentacji znajdują się jedynie 4 znaki. Tworzenie osobnego obwodu dla tych znaków – szczególnie zastosowanie CCR 4kVA dla mocy 650W wydaje się całkowicie zbędne. Czy Zamawiający zgodzi się na włączenie zasilania znaków do obwodu dróg kołowania i zastosowanie wspólnego regulatora stałoprądowego?

Odpowiedź 72     Wykonać zgodnie z SIWP i dokumentacją projektową. Regulatory mają mieć możliwość zoptymalizowania do rzeczywistej mocy na obwodzie poprzez odczepy i gwarantować zapas mocy w przypadku rozbudowy/zmian w systemie świetlnym.

 

Pytanie 73           Znaki – prosimy o wskazanie, które znaki maja być wykonane w technologii dwustronnej. Rozumiemy, że można wykonać te znaki dwustronne jako niezależne, prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź 73     Znaki tożsamości drogi startowej wraz ze znakiem opuszczenia drogi startowej należy wykonać w technologii dwustronnej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch znaków pojedynczych w miejsce dwustronnego.

 

Pytanie 74           Złącza strony wtórnej – Zamawiający rozgranicza odległością 15m od stosowanie przewodów 2*2,5mm2 oraz 2*4mm2. Jednakże wszędzie wskazuje na złącza np. KD501.1 i KD502.1, które są przystosowane jedynie dl przekroju 4-6mm2. Rozumiemy, że złącza należy dostosować do wybranego przez wykonawcę przekroju przewodu. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź 74     Typ złącz wtórnych dobrać do zastosowanego kabla.

 

Pytanie 75           Wskaźniki kierunku wiatru – prosimy o określenie czy wskaźniki kierunku wiatru mają być  z rękawem podświetlanym czy z oświetlonym z góry oraz o określenie wysokości masztu wskaźnika i długości rękawa.

Odpowiedź 75     Należy zastosować wskaźniki kierunku wiatru o konstrukcji rozpryskowej z przenośnym mechanizmem ułatwiającym opuszczanie i podnoszenie masztu. Należy zastosować oświetlenie rękawa oraz oświetlenie przeszkodowe niezależnie zasilane. Wysokość masztu.

 

Pytanie 76           W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu zwracam się z prośba o odnośnie pracy pomp. Ponieważ w dokumentacji raz jest napisane PRACA POMP RÓWNOLEGŁA a dalej w tekście PRACA POMP 1+1. Która jest prawidłowa. Informacja ta jest istotna do dobrania pomp

Odpowiedź 76     Praca pomp równoległa.

Pytanie 77           W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu dot. Modernizacji lotniska w Gliwicach zwracam się z prośbą o  wskazanie wymiarów bramy rozwieranej, albowiem w udostępnionej dokumentacji brak jest wymiarów bramy 2 skrzydłowej

Odpowiedź 77     Szerokości w świetle bram rozwieranych podano na rys. AR_SCH_18. Odpowiednio brama nr 3 i 4 – szer. 4m oraz brama nr 5 – szer. 5m.

 

Pytanie 78           W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu dot. Modernizacji lotniska w Gliwicach zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentacji wykonawczej dla zbiornika retencyjnego – brak w udostępnionej dokumentacji

Odpowiedź 78     Zbiornik retencyjny – opisany w PW, wykonany jest jako prefabrykowany i jako taki nie wymaga projektu wykonawczego. W razie konieczności Wykonawca wykona projekt warsztatowy zbiornika lub w przypadku kiedy rysunki warsztatowe będą wykonywane przez producenta – Wykonawca ma obowiązek brać udział w ich koordynowaniu.