logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 11 z dnia 12 czerwca 2019r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej”

pobierz pdf

Dot. przetargów / zadań od 1-10

Jako, że Oferenci zadali poniższe pytania, Inwestor Zastępczy odpowiada jak następuje:

Pytanie 55

„Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu  powinna zawierać przypadki utraty wadium na rzecz Organizatora przypadku. Jeśli Specyfikacja nie wymienia takich przypadków to powinien je precyzować regulamin, którym kieruje się Zamawiający.”

Odpowiedź 55

Zamawiający w poniższy sposób określa postępowanie ws wadium i tak:

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości – w zależności od przetargu …………… zł (słownie: ……….. złotych) do dnia 17 czerwca 2019r.
 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  • pieniądzu;
  • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  • gwarancjach bankowych;
  • gwarancjach ubezpieczeniowych;
 1. Wadium ww. wysokości płatne na rachunek Inwestora Zastępczego tj. Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) w terminie do dnia 17 czerwca 2019r.
 2. Potwierdzenie wpłaty wadium na w/w rachunek winno zostać dołączone do oferty.
 3. Wadium wpłacone przez Oferenta, który nie został wybrany w drodze przetargu podlega zwrotowi.
 4. W przypadku uchylenia się o ponad 7 dni roboczych – liczonych od wyznaczonej daty podpisania umowy – przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Aeroklub Gliwickiego a Zamawiający ma prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą
 5. Podczas jawnego otwarcia ofert w trakcie którego odbywać będzie się „licytacja w dół” każdy dopuszczony do licytacji Wykonawca musi być reprezentowany albo tak jak w ofercie albo przez osoby tak samo umocowane, co muszą one potwierdzić poprzez okazanie stosownego pełnomocnictwa. W wypadku nie stawienia się na licytację i/lub niewłaściwej reprezentacji wadium takiego Oferenta wraz z odsetkami, jest zatrzymywane przez Zamawiającego.

 

Pytanie 56

„Prosimy o załączenie bądź wskazania gdzie w dokumentacji projektowej znajduje się schemat bądź też detale konstrukcyjne odnośnie   montażu zawiesi do podwieszenia szybowców, w tym liny stalowe i elementy montażowe (na jeden szybowiec zestaw 5 zawiesi). W dokumentacji brak jakichkolwiek informacji.”

Odpowiedź 56

 • Ilość zawiesi należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.
 • Maksymalna ilość szybowców do zawieszenia – 8 sztuk.
 • Do podwieszania szybowców należy przewidzieć 5 lin stalowych o długości ~6 m / szybowiec.
 • Nośność liny na zerwanie nie mniejsza niż 8 kN – na przykład lina stalowa 4mm MATERIAŁ: Stal C7 (Mn+Si), ocynk ogniowy. EN 12385-4, Splot trzywarstwowy 6×19+FC.
 • Należy stosować dedykowane do liny zaciski w celu wykształtowania odpowiednich zawiesi oraz punktów montażowych. Szybowce podwieszać do lin za pomocą uchwytów wskazanych przez producenta szybowca lub obsługę szybowca.
 • Rekomendowane 4 punkty montażu szybowca i lin – ogon, dziób i 2 skrzydła. 5 linka rezerwowa o dodatkowego montażu w przypadku wygenerowania obrotu szybowca.
 • Do konstrukcji dachu podwieszać należy się do płatwi kratowych. Obciążenia przekazywane na płatwie od lin należy przykładać pionowo – jeśli punkt mocowania szybowca nie znajduje się pod płatwią należy wykonać wymiany stalowe z rur stalowych kwadratowych o przekroju 120×4 ze stali S235 między płatwiami (Na dodatkową konstrukcję stalową do podwieszeń przewidzieć ciężar 450 kg / szybowiec). Punkty oparcia na płatwiach należy lokalizować jak najbliżej węzłów kratowych płatwi.
 • Docelowe rozmieszczenie szybowców do ustalenia z Zamawiającym i Projektantem na etapie realizacji