logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 12 z dnia 13 czerwca 2019r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej”

pobierz pdf

Dot. przetargów / zadań od 1-10

 

Jako, że Oferenci zadali poniższe pytania, Inwestor Zastępczy odpowiada jak następuje:

 

Pytanie 57

Czy Zamawiający dopuszcza występowanie robót zamiennych i dodatkowych nie ujętych w dokumentacji przetargowej a koniecznych do wykonania?

Odpowiedź 57

Jako, że przetargi / zadania 1 do 9 mają charakter ryczałtowy, tak więc o ile Oferent uznaje  iż jakiekolwiek roboty nie wymienione w przedmiarach a konieczne do zrealizowania to ujmuje je w cenie ryczałtowej.

 

Pytanie 58

Po wykonaniu wizji lokalnej w dniu 10 czerwca stwierdzono liczne uszkodzenia płyt posadzkowych hangarów (pęknięcia i sklawiszowania, łaty – uzupełnienia). Pod względem technicznym i ekonomicznym zasadnym będzie wykonanie nowej posadzki betonowej na stabilnej podbudowie o określonych parametrach technicznych. Czy Zamawiający wyraża zgodę na roboty zamienne wykonania posadzki betonowej utwardzanej powierzchniowo?

Odpowiedź 58

Jak w przypadku pytania 57, o ile Oferent uznaje to za konieczne wykonanie posadzki betonowej utwardzonej powierzchniowo to ujmuje to w swojej cenie ryczałtowej, oczywiście przy zachowaniu parametrów technicznych wymaganych w tym przypadku i dostosowane do funkcji obiektowych i o parametrach wytrzymałościowych nie gorszych niż dotychczasowe.

 

Pytanie 59

Prosimy o wskazanie poprawnego rozwiązania mocowania szyn S10 w tym mocowania, podparcia i wypełnienia tłumiącego drgania i kompensującego naprężenia termiczne.

Odpowiedź 59

Oferent jest zobowiązany przedstawić w swoje ofercie poprawne rozwiązanie techniczne

 

Pytanie 60

Prosimy o przekazanie rysunków warsztatowych wykonania usztywnienia skrzydeł remontowanej bramy, które należy wykonać po demontażu poszycia z desek.

Odpowiedź 60

Wykonanie rysunków warsztatowych wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy.

 

Pytanie 61

Prosimy o określenie do jakiego stopnia czystości należy przygotować powierzchnię stalowej konstrukcji bramy hangaru dużego.

Odpowiedź 61

Wybór technologii po stronie wykonawcy z zachowaniem projektowanych parametrów trwałości. Zgodnie z dokumentacją.

 

Pytanie 62

Prosimy o wskazanie technologii zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji bramy hangaru dużego?

Odpowiedź 62

Wybór technologii po stronie wykonawcy z zachowaniem projektowanych parametrów trwałości. Zgodnie z dokumentacją.

 

Pytanie 63

Prosimy o wskazanie technologii zabezpieczenia antykorozyjnego wiązarów dachowych wraz z określeniem stopnia czystości przygotowania podłoża stalowego.

Odpowiedź 63

Wybór technologii po stronie wykonawcy z zachowaniem projektowanych parametrów trwałości. Stopień czystości podłoża Sa2 pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej przyczepności powłok malarskich. Zgodnie z dokumentacją.

 

Pytanie 64

Prosimy o wskazanie typu rozjazdu szynowego stosowanego do otwierania (składania) bramy.

Odpowiedź 64

Zgodnie z dokumentacją

 

Pytanie 65

Prosimy o wskazanie technologii przygotowania podłoża oraz technologii zabezpieczenia antykorozyjnego istniejących przypór stalowych hangaru dużego.

Odpowiedź 65

Wybór technologii po stronie wykonawcy z zachowaniem projektowanych parametrów trwałości.

 

Pytanie 66

Czy Zamawiający posiada ekspertyzę techniczną określającą stan techniczny istniejących przypór stalowych hangaru dużego, czy w/w przypory hangaru dużego wymagają wzmocnień, uzupełnień, wymian elementów stali lub uzupełnień połączeń nitowych i skręcanych ?

Odpowiedź 66

Tak. Ekspertyza Techniczna całego budynku została zamieszczona w dokumentacji przetargowej.

Wzmocnienia / modyfikacje przypór opisane są w Projekcie Konstrukcji Segmentów C i D wraz z rysunkiem.

 

Pytanie 67

Na podstawie zaleceń producenta płytek Forteloc:  „Warunkiem długotrwałego utrzymania właściwości funkcyjnych wykładzin z PCW jest odpowiednie przygotowanie podłoża zgodnie z zaleceniami i obowiązujących norm krajowych i europejskich. Powierzchnia musi być równa, gładka, bez pęknięć i pyłu, wystarczająco mocna, czysta i sucha. Tłuste plamy i inne zanieczyszczenia należy usunąć. Nierówności, pęknięcia, połączenia konstrukcyjne i różnice poziomowe zalecamy wyremontować i wyrównać”

Wykonawca proponuje rozliczenie wykonania wyrównania posadzki w hangarach jako sumę wbudowania 1 dm3 samopoziomu przemysłowego lub jastrychu żywicznego po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża (gruntowanie stawka za 1 m2).

Odpowiedź 67

Obowiązuje cena ryczałtowa dla całości zadania

 

Pytanie 68

Prosimy o określenie minimalnej temperatury eksploatacji posadzki w hangarach w okresie zimy. Zgodnie z zaleceniami firmy Forteloc jeżeli temperatura minimalna jest niższa niż 0 st. C należy skonsultować się z działem technicznym producenta.

Odpowiedź 68

Warunki klimatyczne, stan techniczny w tym wyposażenie / ogrzewanie / hangarów są znane opisane w dokumentacji.

 

Pytanie 69

Czy Projektant zalecając sztybrowanie (sklejanie) dylatacji płyt posadzkowych uwzględnił pracę rozszerzalności termicznej posadzki betonowej?

Odpowiedź 69

Kompensacja rozszerzalności termiczno- skurczowej realizowana na dylatacjach stykowych (po oczyszczeniu) lub poprzez zastosowanie dwóch wzajemnie prostopadłych dylatacji pełnych (brak sklejania). Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentacji warsztatowej technologii realizacji robót w opisanym zakresie do akceptacji Projektanta.

 

Pytanie 70

Prosimy o wyjaśnienie czy dodatkowo oprócz cynkowania ogniowego które jest powłoką antykorozyjną (dotyczy antresoli) należy dodatkowo zastosować np. powłoką poniwinirową?

Odpowiedź 70

Należy spełnić wymagania trwałości oraz estetyki podane  w dokumentacji technicznej projektu konstrukcji i architektury.

Balustrada antresoli w hangarze dużym /segment A/ konstrukcja malowanie RAL 7035 wg projektu konstrukcji, blacha perforowana – RAL 9010 wg architektury.– np. wg rys. nr A 23.

 

Pytanie 71

Dotyczy zadań od 1 do 9- zgodnie z zapisami SIWP –Zamawiający żąda wskazania przez oferenta tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  Prosimy o wskazanie gdzie taką informację należy umieścić. ?Nadmieniamy, iż w formularzu oferty nie ma informacji o podwykonawcach. Prosimy o wyjaśnienie gdzie mamy umieścić informację o podwykonawcach.

Odpowiedź 71

Proszę podać ww. informację na osobnym oświadczeniu

 

Pytanie 72

Prosimy o wyjaśnienie jaką ważność ma mieć opinia bankowa gdyż w SIWP są rozbieżności- w pkt. odnośnie sytuacji ekonomicznej i finansowej widnieje informacja, iż opinia ma być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, natomiast w pkt. Lista dokumentów /oświadczeń wymaganych od wykonawcy –opinia ma być wydana nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedź 72

Proszę przyjąć „nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert”.

 

Pytanie 73

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie narzuca żadnego wzoru  harmonogramu realizacji, a tym samym Wykonawca ma sam sporządzić i opracować wzór wedle własnego uznania.

Odpowiedź 73

Jako, że przewidziano miesięczne  rozliczenia harmonogram winien być rzeczowy w układzie miesięcznym

 

Pytanie 74

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 25 (komunikat nr 9 z dnia 10.06.2019) Wykonawca ponownie zadaje pytanie o zdublowanie warunku (dotyczy wszystkich zadań). Wykonawca przystępując do przetargu załącza wypełniony załącznik nr 4- wykaz robót budowlanych wykonywanych w zakresie wymaganym w ogłoszeniu tj. w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia oraz załącznik nr 5- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamierzenia budowlanego.  Potencjał techniczny określony w SIWP to powielony (skopiowany) warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia.  Prosimy jeszcze raz o wyjaśnienie iż należy do oferty załączyć zał nr 4 i zał nr 5 aby spełnić warunki w powyższym zakresie.

Odpowiedź 74

Tak, należy dołączyć zał. Nr 4 i 5

 

Pytanie 75

„dotyczy zadania nr 9- w przedmiarze robót na wykonanie edukacyjnej ścieżki rowerowej w rozdziale 5 pkt. 5.4 należy wycenić ułożenie rur betonowych fi 300 mm, natomiast na rys. nr 1 dokumentacja techniczna ścieżki rowerowej ujęto przepust fi 300 ze ściankami czołowymi oraz umocnieniami wylotu i wlotu. Proszę określić w której pozycji ująć koszt wykonania ścianek czołowych  i koszt umocnienia wolotu i wylotu.”

Odpowiedź 75

Zgodnie z dokumentacją i w cenie ryczałtowej.