logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 12 z dnia 30 sierpnia 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn.: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B” z dnia 2 sierpnia 2018r.

pobierz pdf

Pytanie 126         „Bardzo proszę o wskazanie rysunku (numer, nazwa w dokumentacji przetargowej) na którym jest naniesiony poglądowy schemat istniejącego drenażu trzy- poziomego, który zgodnie z Opisem Technicznym Wykonawca ma udrożnić, oczyścić i ewentualnie odtworzyć w razie uszkodzenia”

Odpowiedź 126

 • Zamawiający nie dysponuje dokumentacją systemu odwadniania lotniska w Gliwicach,
 • Zamawiający przypomina, iż przedmiotem zamówienia nie jest udrożnienie, oczyszczenie i ewentualne odtworzenie w razie uszkodzenia istniejącego systemu odwodnienia lotniska lecz wyłącznie naprawę ewentualnych uszkodzeń rozpatrywanego systemu odwodnienia w przypadku jego uszkodzenia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie 127         „Jakie wymogi ma spełniać „Mobilny Punkt Tankowania statków powietrznych o pojemności 8.000,00 l”

Odpowiedź 127   Wymogi Transportowego Dozoru Technicznego jako przyczepa / cysterna bez dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych.

 

Pytanie 128         „Zgodnie z zapisami SIWP rozdział XVII pkt 10 Cena musi być podany w ofercie jako łączna oraz w rozbiciu na następujące składniki:

 • cena drogi składowej,
 • cena drogi kołowania,
 • cena płyty postojowej,
 • cena stacji paliw,
 • cena ścieżki rowerowej,
 • cena pozostałych składników oferty.

Wykonawca składając ofertę musi wypełnić załącznik nr 2 do SIWP, w którym ww. składniki podzielone są na poszczególne asortymenty robót.

Zamawiający załączył przedmiar robót, w którym dokonał rozbicia poszczególnych elementów ale jedynie w części drogowej.

Zwracamy się z prośbą aby zamawiający dokonał podziału analogicznego jak dla części drogowej dla robót instalacyjno – odwodnienia, robót elektrycznych – oświetlenia, tak aby wszyscy wykonawcy mogli sporządzić porównywalne wyceny.

Zamieszczony przez Zamawiającego przedmiar dla części elektrycznej i instalacyjnej (odwodnieniowej) nie ma podziału na składniki jw.

Bardzo prosimy o podzielenie przedmiaru robót analogicznie jak dla części drogowej bądź wyjaśnienie które pozycje przedmiarowe przypisać do zestawienia kosztów – załącznik nr 2.”

Odpowiedz 128   Zamawiający zwraca uwagę iż pytanie dotyczy  poprzedniego przetargu, w rozpatrywanym przetargu – Zamawiający informuje, iż właściwa jest Odpowiedź 99 umieszczona w Komunikacie nr 11, jak następuje: „Odpowiedź 99 Oferent  zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z SIWP, w tym przypadku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWP”

 

Pytanie 129         „Czy Wykonawca w swojej wycenie ma ująć również cenę pojazdu holującego cysternę Mobilnego Punktu Tankowania?”    

Odpowiedź 129   Nie, Wykonawca nie ujmuje ceny pojazdu holującego.

 

Pytanie 130         „Prosimy o wyjaśnienie – Czy Wykonawca w Załączniku nr 2 do SIWP ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO w rubryce „Wyszczególnienie zadań, podpunkt –  UWAGA- Rozwiązania zamienne – Materiały zamienne – może opisowo zamieścić zmianę technologii robót oraz wykazać materiały zamienne ?”

Odpowiedź 130   Tak, w tym Załączniku należy przedstawić ww. informacje, zostało to wskazane w SIWP Rozdział III Wymagania techniczne, w punktach :

 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań zamiennych – równoważnych funkcjonalnie w stosunku do opisanych w dokumentacji Zamawiającego – na podstawie przedstawionych przez Oferenta materiałów, w tym obliczeń / projektów, o ile zachowane zostaną wymagania techniczne przedstawione w dokumentacji technicznej Zamawiającego oraz gwarancja. Wszelkie koszty wynikające  z  zastosowania rozwiązań równoważnych, w tym koszt przygotowania (projektu, opinii Projektanta,  ), uzyskania aprobat technicznych instytucji certyfikujących, wykonania pól próbnych i badań laboratoryjnych, ponosi Oferent. W przypadku zastosowania rozwiązania zamiennego Oferent winien wskazać (zadanie/ instalacja)  i opisać proponowaną zmianę w załączniku 2 – „Wykaz kosztów zamierzenia budowlanego” do oferty
 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennej technologii stabilizacji podbudowy drogi startowej i drogi kołowania pod warunkiem:
 • spełnienia warunków opisanych w aneksie 14 t.1 ICAO dotyczących nośności drogi startowej, dróg kołowania i płyty postojowej opisanych w pkt 2.6 „nośność nawierzchni”,
 • wyliczenia projektowanej wartości PCN wg metody ACN – PCN opisanej w Aerodromes Design Manual Part 2 – Taxiways, Aprons And Holding Bays oraz Aerodromes Design Manual Part 3 – Pavements,
 • spełnienia obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, w tym:
 • Normy NO-17-A200:2017 Nawierzchnie lotniskowe z betonu asfaltowego – Wymagania i badania,
 • Normy NO-17-A204:2015 Nawierzchnie lotniskowe – nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania i metody badań,
 • Normy NO-17-A500:2016 Nawierzchnie lotniskowe i drogowe. Badania Nośności,
 • Normy NO-17-A501:2015 Nawierzchnie lotniskowe – Badania Szorstkości,
 • Normy NO-17-A502:2015 Nawierzchnie lotniskowe – Badania Równości,
 • Normy NO-17-A503:2017 Nawierzchnie lotniskowe. Naturalne nawierzchnie lotniskowe. Badania nośności.
 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów zamiennych – równoważnych funkcjonalnie w stosunku do opisanych w dokumentacji Zamawiającego – na podstawie przedstawionych przez Oferenta aprobat technicznych, o ile zachowane zostaną wymagania techniczne oraz gwarancja. Wszelkie koszty wynikające z zastosowania rozwiązań równoważnych, w tym koszt przygotowania (projektu, opinii Projektanta, itp.), uzyskania aprobat technicznych instytucji certyfikujących, wykonania pól próbnych i badań laboratoryjnych,  ponosi Oferent. W przypadku zastosowania materiałów zamiennych Oferent winien wskazać (zadanie/ instalacja)  i opisać proponowaną zmianę w załączniku 2 – „Wykaz kosztów zamierzenia budowlanego” do oferty