logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 13 z dnia 2 lipca 2019r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej”

pobierz pdf

Dot. wszystkich przetargów / zadań  od 1-10

Komisja Przetargowa informuje, iż:

  1. Przetarg obejmował 10 oddzielnych zadań zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej” w Gliwicach.  Przetarg w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszono na: stronach Bazy Konkurencyjności, Tablicy Ogłoszeń GAPR przy ul. Wincentego Pola 16 oraz na stronie internetowej  GAPR sp. z o.o. w Gliwicach.
  1. Komisja Przetargowa stwierdziła że w terminie składania ofert, tj. do dnia 17 czerwca   do godz. 15:00 wpłynęło 21 ( słownie:  dwadzieścia jeden) ofert.
  2. W dniu 18 czerwca 2019r. o godzinie 1000 w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. przy ul. Wincentego Pola 16 Komisja Przetargowa przystąpiła do otwarcia ofert  i sprawdzenia ich zgodności w zakresie spełnienia wymogów formalnych. Żadna z złożonych ofert nie została odrzucona, a oferentów których oferty wymagały uzupełnienia wezwano do usunięcia braków do godziny 900 w dniu 24 czerwca 2019 r. Braki formalne w ofertach oferentów zostały uzupełnione w wyżej wyznaczonym terminie i wszystkie oferty zostały dopuszczone do dalszej części przetargu.
  1. Licytacja „w dół” odbyła się w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. przy ul. Wincentego Pola 16. Komisja rozpoczęła licytację na zadania od nr 1 do nr 9 24 czerwca 2019r. o godzinie1000
  2. Jawne otwarcie ofert dla zadania nr 10 odbyło się w dniu 25 czerwca 2019 r.
  3. Komisja Przetargowa stwierdza, że postępowanie przetargowe na wybór wykonawców zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej” w Gliwicach zostało przeprowadzone zgodnie z ustaleniami procedury przetargowej.
  4. Jako, że uzyskana w wyniku przetargu łączna kwota netto realizacji ww. zmierzenia budowlanego przekracza kwotę przeznaczaną na realizację przedmiotowej inwestycji ( łącznie z uzyskana na ten cel dotacją IZ RPO WSL).
  5. Komisja Przetargowa informuje, iż Zamawiający o wystąpił  do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Projektem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania przedmiotowego  zamierzenia budowlanego.
  6. Jako, że wybrani w przetargu Wykonawcy są związani ofertą z Zamawiającym przez 90 dni tj. do dnia 15 września 2019r. tak, więc czasie związania z ofertą Zamawiający podejmie ostateczną decyzję w sprawie realizowania lub nierealizowania ww. zamierzenia budowlanego.