logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 2  z dnia 5 czerwca 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach  dla dostosowania  do wymogów kodu referencyjnego 1B ”

pobierz pdf

Jako, że jeden z oferentów zadał następujące pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje:

  • Pytanie 1

„Prosimy o udostępnienie na stronie zamawiającego przedmiaru robót w formie edytowalnej tj. w  programie kosztorysowym lub w plikach programu Microsoft Excel.”

Odpowiedź 1 na Pytanie 1

Zamawiający nie udostępnia wersji edytowalnej przedmiaru robót. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z SIWP, str.3 – przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

  • Pytanie 2

(2.1)„Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający uzna warunki w zakresie możliwości technicznych oraz zatrudnienia osoby posiadającej uprawnienia i kompetencje personę kierowniczego za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykaże 2 roboty budowlane o wartości min. 3.000.000,00 onym do przedmiotu zamówienia, tj.

– na wykonanie dróg kołowych lub parkingów o kategorii KR4 o nawierzchni sztucznej (nawierzchnie matyksowo – grysowe, beton asfaltowy)

– odwodnienie liniowe dróg kołowych, parkingów itp.

– instalacji oświetlenia ulicznego, dróg parkingów itp.

oraz  (2.2) czy uzna za spełnienie warunku zatrudnienia osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierii drogowej lub konstrukcyjno – budowlanej, która uczestniczyła jako kierownik budowy w realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min. 1.000.000,00 PLN brutto każda, polegających na realizacji budów w zakresie dróg kołowych.”

Odpowiedź 2 na pytanie 2

(2.1) – Nie, Zamawiający nie uzna takich referencji za spełnienie warunku 1.1 Art. IX Warunki udziału w postępowaniu, SIWP str. 8

(2.2) – Nie, Zamawiający nie uzna takich referencji za spełnienie warunku 1.2 Art. IX Warunki udziału w postępowaniu, SIWP str.8