logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 2 z dnia 16 września 2019 r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Nowe Gliwice Etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej Koksowni „Gliwice”.

pobierz pdf

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje:

 Pytanie 7 

„Proszę o określenie warunków zatrzymania wadium”.

Odpowiedź

W następujących przypadkach:

„12. 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 14.10.2019r. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
Wadium ww. wysokości płatne na rachunek Zamawiającego tj. Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) w terminie do dnia 14.10.2019r. Potwierdzenie wpłaty wadium na w/w rachunek winno zostać dołączone do oferty. Wadium wpłacone przez Oferenta, który nie został wybrany w drodze przetargu podlega zwrotowi. Natomiast wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta wygrała w przetargu może zostać zaliczone – na wniosek Wykonawcy , w poczet gwarancji dobrego wykonania umowy. W przypadku uchylenia się o ponad 7 dni roboczych – liczonych od wyznaczonej daty podpisania umowy – przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy; wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego a Zamawiający ma prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą. „

oraz

„Przetarg – licytacja
1. Licytacja „w dół” ofert będzie przeprowadzona w trakcie jawnego posiedzenia Komisji Przetargowej w siedzibie Zamawiającego w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16 w dniu 21.10.2019r. o od godz. 10:00 do 15:00, podczas licytacji „w dół” zostanie podana nazwa firmy oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest dopuszczona, a także informacje dotyczące ceny oferty oraz zasady licytacji „w dół”.
2. W licytacji każdy dopuszczony Oferent musi być reprezentowany tak jak w ofercie albo przez osoby tak samo umocowane, co muszą one potwierdzić poprzez okazanie stosownego pełnomocnictwa. W przeciwnym wypadku wadium takiego Oferenta wraz z odsetkami, jest zatrzymywane przez Zamawiającego.
3. W trakcie jawnego otwarcia ofert, po podaniu cen wszystkich z nich, odbędzie się licytacja „w dół” z ceną wywoławczą, którą będzie cena łączna z oferty z najniższą ceną.
4. Minimalne postąpienie będzie wynosić 100.000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych)
5. W przypadku 1 (słownie: jednej) oferty dopuszczonej do licytacji odbędą się negocjacje ceny.
6. Po zakończeniu licytacji, ceny poszczególnych składników zwycięskiej oferty, zostaną zmienione proporcjonalnie do ceny ostatecznej”

 

 Pytanie 8

„Proszę o potwierdzenie, że zał. nr 6, tj. informacja o przynależności do grupy kapitałowej ma zostać złożony po jawnym otwarciu ofert.”

Odpowiedź

Nie, załącznik nr 6 należy dołączyć do oferty ze wskazaniem grupy kapitałowej, do której oferent należy w chwili składania oferty lub z informacją że nie należy do żadnej grupy kapitałowej