logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 2 z dnia 21 sierpnia 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B” z dnia 2 sierpnia 2018r.

pobierz pdf

Jako, że jeden z oferentów zadał następujące pytania Zamawiający odpowiada jak następuje ::

Pytanie 2.            „Studnie kanalizacyjne mają być żelbetowe czy betonowe? Opis Techniczny i Specyfikacja Techniczna są w tej kwestii niespójne.”

Odpowiedź 2.      Zarówno w projekcie jak i w specyfikacji technicznej mowa jest o studzienkach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelki.

 

Pytanie 3.            Jakie rury PP SN10 mają zostać zastosowane dla kanalizacji, gładkościenne czy karbowane?

Odpowiedź 3.    Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie przewody o średnicach do 400mm mają zostać wykonane z rur jednowarstwowych z polipropylenu klasy SN10, natomiast przewody o średnicach powyżej 400mm z rur dwuściennych posiadających wewnętrzną gładką ściankę oraz profilowaną ściankę zewnętrzną klasy SN10

 

Pytanie 4.            Jaka jest wymagana klasa obciążenia zbiornika retencyjnego?

Odpowiedź 4   Zbiornik zlokalizowany w terenie nieprzejazdowym. Obciążenie technologiczne 5 kN/m2

 

Pytanie 5.            W związku z tym, że Opis Techniczny i Specyfikacja Techniczna mówi tylko o zastosowaniu rur z PP na kanalizacji deszczowej o średnicach DN400, DN315 i DN200 o sztywności obwodowej SN10 to należy rozumieć, że średnice DN500 i DN600 (również stosowane) mają być wykonane z tego samego materiału?

Odpowiedź 5.      jak w Odpowiedzi 3

 

Pytanie 6.            Proszę o potwierdzenie, że zasypka kanalizacji deszczowej musi zostać wykonana z dowiezionego kruszywa (piasek naturalny kopany) i nie może zostać zastosowany grunt z wykopów a podsypkę pod rury należy wykonać z mieszanki piaskowo-żwirowej (pospółka).

Odpowiedź 6.      Materiały gruntowe użyte w strefie ułożenia przewodu powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN1610 oraz zalecenia producenta rur.