logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 2 z dnia 22 marca 2021 Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zadania „Dostawa, montaż i serwis urządzeń klimatyzacyjnych w budynku GAPR przy ul. Wincentego Pola 16 w Gliwicach”

pobierz pdf

Komunikat nr 2 z dnia 22 marca 2021 Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zadania „Dostawa, montaż i serwis urządzeń klimatyzacyjnych w budynku GAPR przy ul. Wincentego Pola 16 w Gliwicach”.

 

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje:

Pytanie 5

Warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej, zawodowej oraz doświadczenia

„Jeżeli Oferent wykonywał zadanie, które przewyższało kwotę 350 000 zł netto i zadanie to obejmowało wykonanie również innych instalacji, to czy wystarczą referencje na kwotę, która obejmowała całość zadania objętego Umową?”

Odpowiedź 5

Oferent winien wykazać, że  wykonywał zadanie, które przewyższało kwotę 350 000 zł netto i zadanie to może obejmować inne instalacje wewnętrzne tj. cieplne, elektryczne. Instalacje zewnętrzne typu sanitarnego nie będą brane pod uwagę.

Pytanie 6

Warunki udziału w postępowaniu dot. kompetencji personelu kierowniczego

„Czy referencjami dot. wykonania co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości min. 350 000 zł netto musi wykazać się każdy z kierowników, tzn. kierownik z branży konstrukcyjno-budowlanej, „kierownik z branży instalacyjnej…….”, kierownik z branży elektrycznej, czy tylko kierownik z branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych? „

 

Odpowiedź 6

Referencjami winien wykazać się minimum kierownik z branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Pytanie 7

„Ile jest klimakonwektorów ściennych, które ma obejmować usługa serwisowa?”

Odpowiedź 7

 

Usługa serwisowa będzie obejmować wszystkie zamontowane klimakonwektory, ilość klimakonwektorów w stosunku do ilości pomieszczeń wskazanych do przetargu może różnić się do 10 sztuk. Dokładna ilość wewnętrznych jednostek zgodnie z zapytaniem ofertowym będzie podana w późniejszym terminie. Do wyceny należy przyjąć ilość pomieszczeń wskazanych do przetargu równa się ilości klimakonwektorów.     

 

 

komunikat nr 2