logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 4 z dnia 7 czerwca 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B ”

pobierz pdf

Jako, że jeden z oferentów zadał następujące pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje:

  • Pytanie 4

„Zgodnie z zapisami SIWP, niniejszy przetarg nie jest prowadzony w oparciu o Prawo zamówień publicznych, lecz według wewnętrznej procedury Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach, prosimy o jej udostępnienie na stronie internetowej ZamawiającegoBIP

Odpowiedź 4  na Pytanie 4  

Odmowa, Zamawiający nie udostępni wewnętrznej procedury zakupów. Stosownie do SIWP Rozdział „Informacja ogólna”, punkt 4 – „Udział w przetargu jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją poniżej przedstawionych zasad”, tj. określonych w rozpatrywanym SIWP

  • Pytanie 5

„W warunkach udziału w postępowaniu (SIWP Rozdz. IX, pkt 1.2) Zamawiający wymaga „zatrudnienie osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (….), która uczestniczyła jako kierownik budowy w realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min 1000000,00 PLN brutto każda (…), natomiast formularz ofertowy, w odniesieniu do tej samej osoby, wymaga oświadczenia wykonawcy, aby  „…. Uczestniczyła jako kierownik robót / budowy w realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min. 3000000,00 PLN brutto każda (….). Prosimy o zmianę w formularzu ofertowym, zgodnie z zapisami SIWP, wymagań stawianych kierownikowi budowy.”

Odpowiedź 5 na Pytanie 5

Tak, Zamawiający koryguję wymagania i tak tekst w formularzu przyjmuje brzmienie „…. uczestniczyła jako kierownik robót / budowy w realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min. 1.000.000,00 PLN brutto każda …”.

Wymóg udokumentowania wykonania  „nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min. 3 000 000,00 PLN brutto każda, dotyczących budów posiadających podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne do wykonywania:

  • pasów startowych, dróg  startowych, dróg kołowania, dróg o kategorii drogi co najmniej KR4,  parkingów o nawierzchni sztucznej (asfalt, asfaltobeton, beton),
  • odwodnienia liniowego pasów startowych, dróg startowych, dróg kołowania, dróg i parkingów,
  • instalacji oświetlenia lotniczego, oświetlenia ulic.”

będzie spełniony poprzez wpisanie ww. robót w Załączniku nr 3 do Oferty

  • Pytanie 6

„Prosimy o podanie / określenie terminu płatności faktur wystawianych Zamawiającemu przez wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu.”

Odpowiedź 6 na Pytanie 6

Zamawiający określa  termin płatności faktur na  21  (słownie: dwadzieścia jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

  • Pytanie 7

„Prosimy o podanie kwoty brutto, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.”

Odpowiedź 7 na Pytanie 7

Odmowa, Zamawiający nie poda żadnych informacji na ww. temat

  • Pytanie 8

„Prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego, na stronie Internetowej, prawomocnego pozwolenia na budowę.”

Odpowiedź 8 na Pytanie 8

Tak, w Komunikacie nr 5

  • Pytanie 9

„Prosimy o udostępnienie, na stronie internetowej, edytowalnej wersji formularza ofertowego wraz z załącznikami.”

Odpowiedź 9 na Pytanie 9

Tak, w Komunikacie nr 6