logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 4 z dnia 22 sierpnia 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B” z dnia 2 sierpnia 2018r.

pobierz pdf

Jako, że jeden z oferentów zadał następujące pytania Zamawiający odpowiada jak następuje ::

Pytanie 12.

„Na jakim etapie trwania inwestycji Zamawiający może dokonać wyłączenia z zakresu zamówienia zadań budowlanych stanowiących kompletną całość i wykonać te prace we własnym zakresie. Mówi  o tym zapis w punkcie IV.2 SIWP.

Odpowiedź 12.

Zamawiający wykorzysta ww. zapis SIWP wyłącznie  na etapie negocjowania zakresu umowy

Pytanie 13.

„Jaki tryb przedłużania terminu realizacji zadania będzie procedowany przez Zamawiającego w przypadku  wystąpienia robót dodatkowych  lub  wystąpienia okoliczności uzasadniających wydłużenie realizacji z przyczyn zależnych w szczególności od Zamawiającego np. konieczność zmiany projektowej  – wobec błędów projektanta ?”

Odpowiedź 13.

Zamawiający odpowiada jak następuje:

 1. Wykonawca w ramach prac podstawowych zobowiązany jest do wykonania w ramach złożonej oferty pełnego zakresu robót, zgodnie z projektem budowlanym. Znajduje to oparcie, m.in. w art. 22 Prawa budowlanego (tekst jedn.: z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), zobowiązującym kierownika budowy do „…zorganizowania i kierowania budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę…”
 2. Za roboty dodatkowe uznaje się tylko takie roboty, które nie były przewidziane projektem stanowiącym podstawę określenia przedmiotu zamówienia.
 3. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami w Rozdziale V. Obowiązki Wykonawcy, punkt 1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności : „sprawdzenie dokumentacji technicznej i zgłoszenie ewentualnych niezgodności Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji i uzyskanie ich wyjaśnienia oraz zatwierdzenia w trybie nadzoru inwestorskiego.
 4. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami w Rozdziale XVII. Opis sposobu obliczania ceny ryczałtowej; punkt 1. „Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. oraz punkt 2.”Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

mając powyższe na uwadze, Zamawiający będzie procedował  ewentualną zmianę terminu i wynagrodzenia jak niżej:

 1. Pisemne wystąpienie Wykonawcy informujące o konieczności wykonania robót dodatkowych
 2. Pisemna opinia nadzoru inwestorskiego / inżyniera kontraktu oraz Projektanta co do zasadności wykonania robót dodatkowych
 3. W przypadku stwierdzenia zasadności wystąpienia Wykonawcy – polecenie wykonania wyceny robót dodatkowych oraz przedstawienia harmonogramu realizacji robót dodatkowych.
 4. W przypadku braku podstaw do stwierdzenia zasadności wystąpienia Wykonawcy – odrzucenie wniosku
 5. Weryfikacja przez nadzór inwestorski i inżyniera kontraktu wyceny i harmonogramu robót dodatkowych przedstawionych przez Wykonawcę.
 6. Negocjacja wyceny i harmonogramu przez Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę
 7. Sporządzenie Protokołu Konieczności
 8. Akceptacja Protokołu Konieczności przez Zamawiającego
 9. Sporządzenie i podpisanie albo umowy dodatkowej albo aneksu do umowy podstawowej
 10. Realizacja robót dodatkowych

 

Pytanie 14.

„Czy Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację inwestycji w całości?”

Odpowiedź 14.

Tak.

Pytanie 15.

„Czy dokumentacja wskazana w załącznikach w sposób kompletny wyczerpuje opis przedmiotu zamówienia?”

Odpowiedź 15.   

Jak to wskazano w SIWP Rozdział II, Przedmiot zamówienia , punkt 1. „Przedmiot zamówienia opisany jest w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) oraz w dokumentacji budowlanej Zamawiającego.   

Pytanie 16.

„Jaki tryb zmiany wynagrodzenia umownego będzie procedowany przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub wystąpienia okoliczności uzasadniających wykonanie robót zamiennych o wartości większej niż roboty przewidziane w pierwotnej dokumentacji, z przyczyn zależnych w szczególności od Zamawiającego np. konieczność zmiany projektowej – wobec błędów projektanta (3) ?”

Odpowiedź 16.   

Jak w Odpowiedź 13